НАУКОВІ ЗАХОДИ (Конференції, семінари, конкурси)

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»збірник тез доповідей ЗАВАНТАЖИТИ ZBIRNUK_TEZU+ISBN

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти», яка відбудеться 23-24 травня 2019 року у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Тематичні напрямки роботи конференції

Секція 1. Компетентнісний підхід у сучасній хімічній освіті.

Секція 2. Інноваційні технології навчання хімічних дисциплін в середній та вищій школі.

Секція 3. Новітні інформаційно-комунікативні технології в хімічній освіті.

Секція 4.  Хімічна та екологічна освіта для сталого розвитку: ідеї та реалізація.

За результатами роботи конференції всі учасники отримають сертифікат учасникапрограму та збірник матеріалів (за бажанням).

Учасники матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у Всеукраїнській конференції.

Вимоги до оформлення тез

  1. Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог.
  2. Обсяг тез – до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
  3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
  4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
  5. Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада.
  6. Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні літери, без крапки): шрифт Times New Roman, розмір – 14, жирний.
  7. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються.
  8. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА».У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком [5].

ВАЖЛИВО!При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Адреса: кафедра хімії середовища та хімічної освіти, вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008

Телефони для довідок:

(0342) 59-61-69 ,

e-mail: kcece@pnu.edu.ua – організаційний комітет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Контактні особи:

Мідак Лілія Ярославівна, тел. 0663486128, e-mail: lilia.midak@gmail.com

Кузишин Ольга Василівна, тел. 095-76-26-034, 096-613-72-72, e-mail:  olgaifua3108@gmail.com

______________________________________________________________________________

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника ВИКЛАДАЧІ 2018/2019