ДОРОБОК ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 Переглянути книгу

Лучкевич Є. Р., Матківський М. П. Хімія проміжних продуктів і органічних барвників : навч. пос. для вищ. навч. закл. / Є. Р. Лучкевич, М. П. Матківський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника» – ІваноФранківськ : Супрун В. П., 2016. – 356 с. – 100 пр. ISBN 978-966-8969-76-8
Книга є навчальним посібником, у якому викладено основні теоретичні положення хімії напівпродуктів і синтетичних органічних барвників, розглянуто основні методи синтезу, фізичні та хімічні властивості, методи використання основних класів барвників. Адресується студентам та аспірантам, викладачам хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковим працівникам та фахівцям з хімії проміжних продуктів органічного синтезу і барвників. 

 

Переглянути книгу

Хімія органічних сполук : підручник для вищих навчальних закладів / С. А. Курта, Є. Р. Лучкевич, М. П. Матківський. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 608 с. ISBN

Книга є підручником, що містить зібрані та систематизовані матеріали основ сучасної органічної хімії в чотирьох частинах.

У першій частині підручника викладено теоретичні основи хімії органічних сполук, електронні та стереохімічні уявлення, основи реакційної здатності органічних речовин і вплив електронних факторів на перебіг хімічних реакцій між різними класами органічних сполук. Розглянуто механізми найважливіших хімічних реакцій і вплив різних чинників залежно від природи реагентів і розчинників, каталізаторів, ініціаторів та інших компонентів. Показано фізичні властивості органічних речовин, насамперед взаємозв’язок між просторовою й електронною будовою та їх реакційною здатністю.

У другій частині особливу увагу приділено номенклатурі, хімічним властивостям, способам синтезу й використанню аліфатичних органічних сполук та їх похідних, а також висвітлено найуживаніші методи лабораторного й промислового синтезу основних класів аліфатичних сполук, а саме, парафінів, олефінів, алкадієнів, алкінів, й особливо галогенопохідних, спиртів, естерів, органічних оксидів і пероксидів, альдегідів і кетонів, карбонових кислот, аліфатичних нітросполук, аліфатичних амінів, сірковмісних та елементоорганічних сполук, карбонатної кислоти та її похідних.

У частині третій підручника описані способи отримання та хімічні перетворення органічних сполук зі змішаними функціями, циклічних та ароматичних сполук таких класів: ациклічні вуглеводні, амінокислоти, поліпептиди й білки, гідроксикислоти, оксикислоти, вуглеводи, ароматичні вуглеводні і їх похідні – ароматичні галогенопохідні, нітросполуки, аміни, феноли, хінони, ароматичні спирти, кетони, альдегіди й кислоти, багатоядерні ароматичні сполуки з неконденсованими та з конденсованими бензеновими ядрами, гетероциклічні сполуки, азо- і діазосполуки та барвники. Наведені найважливіші галузі використання кожного класу органічних сполук і розглянуті екологічні питання щодо описаних органічних сполук. У четвертій частині підручника наведені теоретичні питання та практичні завдання для самоконтролю з органічної хімії. Для зручності використання вони поділені на теоретичні й практичні відповідно до розділів нашої книги. Підручник складається з 33 розділів , у тому числі 3-х розділів першої частини, 11-ти розділів частини другої, 16-ти розділів частини третьої та одного розділу частини четвертої. Видання містить описання 950 органічних реакцій, а також 30 таблиць, 35 рисунків та 25 літературних джерел, абетковий показчик для знаходження 1 500 органічних сполук та 1 100 питань для самоконтролю з усього курсу хімії органічних сполук. Підручник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути цікавим для спеціалістів і науковців, які працюють у галузях хімії і технології органічних сполук.