НАУКОВІ ЗАХОДИ (Конференції, семінари)

Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції

«Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»

28 жовтня 2022 року

2022 тези_Збірник

2022 Сертифікати

2020-2021 н.р.

Звітна конференція_2020_КХСХО_Студенти

Звітна конференція_2020_КХСХО_Викладачі

ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція

«Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»

12 листопада 2020 року

Вхід за покликанням:
https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mb117370adbb4be30b18b29124da87d13

Програма_конференції

ТЕЗИ_збірник_2020 ISBN

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
10.00 – 12.30

Валентина Якубів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

10.10 – 10.40
Савчин М.М. Комунальний заклад “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти” професор кафедри природничо-математичної освіти кандидат педагогічних наук
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО І КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

10.40 – 11.00
Данилюк-Пиріг М.М. Природничо-математичний ліцей м. Івано-Франківська, вчитель вищої
кваліфікаційної категорії, старший вчитель
ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ G SUITE FOR EDUCATION ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ЛАНЦІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

11.00 – 11.30
Скакун Н. С. Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 ,вчитель хімії
ВОРКШОП ЯК СУЧАСНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА
УРОЦІ ХІМІЇ

11.30 – 12.00
Пахомов Ю. Д. Ліцей № 24 Івано-Франківської міської ради, вчитель хімії
Буждиган Х.В. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
аспірант кафедри хімії середовища та хімічної освіти
Луцишин В.М. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
аспірант кафедри хімії середовища та хімічної освіти
ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕПБУКІНГУ В ПОЄДНАННІ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ STEAM-УРОКІВ ХІМІЇ

12.00 – 12.30
Самойленко П. В. Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка, доцент
кафедри хімії та фармації, кандидат педагогічних наук, доцент
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ (ХІМІЯ)
В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

13.30 – 14.00
Староста В. І. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри загальної
педагогіки та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук. професор
Лабінська О. М. ПЗВО «Карпатський університет імені Августина Волошина», старший викладач
кафедри педагогіки
СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

14.00 – 14.20
Кучер Л. А. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти,
методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін
еколого-природничого спрямування
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «НАВЧАННЯ У РУСІ» В
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ОДИН З ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

14.20 – 14.40
Прядко Л.Ф. Донецький інститут педагогічної післядипломної освіти, методист природничого
відділу
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ НА ПРАКТИЦІ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМІФІКАЦІЇ

14.40 – 15.00
Глазунов М. М. Скадовська СЗОШ І-ІІІ ст “Академія творчості” учитель хімії, заступник
директора з освітньої діяльності
Чухненко П.С. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, завідувач
кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидат хімічних наук
ТЕОРІЯ БУДОВИ СПОЛУК В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ

15.00 – 15.20
Бабенко О. М. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, доцент
кафедри хімії та методики навчання хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Харченко Ю. В. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, старший
викладач кафедри хімії та методики навчання хімії кандидат хімічних наук
НАВЧАННЯ ХІМІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ НЕХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

15.20 – 15.40
Чухненко П.С. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, завідувач
кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидат хімічних наук
Глазунов М. М. Скадовська СЗОШ І-ІІІ ст “Академія творчості” учитель хімії, заступник
директора з освітньої діяльності
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ Google Classroom З ОСВІТНЬОЮ МЕТОЮ НА УРОКАХ ХІМІЇ

15.40 – 16.00
Сотніченко І.І. Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, м. Біла Церква, доцент кафедри педагогіки,
психології та менеджменту освіти кандидат педагогічних наук
ХІМІЯ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ

 

2019-2020 н.р.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»збірник тез доповідей ЗАВАНТАЖИТИ  

ZBIRNUK_TEZU+ISBN

І Всеукраїнська науково-практична конференція “Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти”

 І Всеукраїнська науково-практична конференція

«Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»

 23-24 травня 2019 року

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Тематичні напрямки роботи конференції

Секція 1. Компетентнісний підхід у сучасній хімічній освіті.

Секція 2. Інноваційні технології навчання хімічних дисциплін в середній та вищій школі.

Секція 3. Новітні інформаційно-комунікативні технології в хімічній освіті.

Секція 4.  Хімічна та екологічна освіта для сталого розвитку: ідеї та реалізація.

За результатами роботи конференції всі учасники отримають сертифікат учасникапрограму та збірник матеріалів (за бажанням).

Учасники матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у Всеукраїнській конференції.

Вимоги до оформлення тез

  1. Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог.
  2. Обсяг тез – до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
  3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
  4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
  5. Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада.
  6. Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні літери, без крапки): шрифт Times New Roman, розмір – 14, жирний.
  7. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються.
  8. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА».У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком [5].

ВАЖЛИВО!При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Адреса: кафедра хімії середовища та хімічної освіти, вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008

Телефони для довідок:

(0342) 59-61-69 ,

e-mail: kcece@pnu.edu.ua – організаційний комітет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Контактні особи:

Мідак Лілія Ярославівна, тел. 0663486128, e-mail: lilia.midak@gmail.com

Кузишин Ольга Василівна, тел. 095-76-26-034, 096-613-72-72, e-mail:  olgaifua3108@gmail.com

______________________________________________________________________________

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника ВИКЛАДАЧІ 2018/2019