Матківський Микола Петрович

Кандидат технічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився в 1958 році в с. Кайтим, Усть-Ішимського району Омської області. В 1975 році закінчив Самбірську СШ №10. В 1981 році завершив навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю: «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів». Працював на Івано-Франківському заводі тонкого органічного синтезу майстром, начальником зміни, заступником начальника цеху, начальником технічної служби заводу. В 1995 захистив кандидатську дисертацію на тему:”Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів”. в 1997-1998 роках працював на приватних підприємствах Івано-Франківська, в 1998-1999 роках – начальником відділу інвестиційної діяльності Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З 1 вересня 1999 року на посаді доцента кафедри біоорганічної хімії, потім теоретичної і прикладної хімії, тепер хімії середовища та хімічної освіти. З 2000 року по 2018– заступник декана факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1.Матківський М.П., Случик В.М., Миленька М.М. Вища освіта як чинник соціалізації особи//Вища освіта України – том Y1(31) – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С.253-259.

2.Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч / Лучкевич Є.Р., Матківський М.П., Кравець І.В., Луцишин В.М. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. Випуск XVIII. – 2014. – С. 24-31.

3.Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу / А.В. Луцась, І.П. Яремій, М.П. Матківський та ін. // Вісн. нац. техн. ун-ту “ХПІ”. Мех.-техн. сист. та компл. – Х.: НТУ “ХПІ” – 2015. – №49 (1158) – С.26 – 32.

4.Патент на корисну модель – Курта С.А., Воронич О.Л., Матківський М.П. Спосіб одержання стабілізованого розчину колоїдного срібла. Патент №90469, дата видачі 26.05.2014, Бюл. №10.

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66634 Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. «Хімія проміжних продуктів і органічних барвників», дата реєстрації 13.07.2016р.

6.Патент на корисну модель – Федоровська М.І., Коваль М.А., Матківський М.П. Лікувально-косметичний крем живильної та регенеруючої дії. Патент №119436, дата видачі 25.09.2017, Бюл. №18.

7.Луцась А.В., Яремій І.П., Матківський М.П. Утворення кристалохімічної структури шпінелідів системи , одержаних за гідроокисною та керамічною технологією // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – №5/6(77). – С.57 – 64.

8.CLAMROUA. Звіт про якість повітря в. румунсько-українському транскордонному регіоні. Агенство з охорони навколишнього середовища Марамуреш, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015р. -98с.

9.A. Lucas, V. Mokliak, I. Yaremiy, S. Yaremiy, I. Gasiuk, M. Matkivskiy. Mössbauer studies of spinellides of Mg(FexCr2-x)O4 system obtained by the hydroxide co-precipitation method // Technology organic and inorganic substances – 2017. – V. 5/6, N. 89. – P. 56-63.

10. Structure and morphology of anthraquinone-based triazene films on silicon substrate

/ V. I. Shupenіuk, S. V. Mamykin, T. N. Taras, M. P. Matkivskyi, O. P. Sabadakh, O. M. Matkivskyi.

Physics and Chemistry of Solid State. 2020. Vol. 21, № 1. P. 117–123.

11. Cинтез азотсодержащих гетероциклических соединений на основе производных 9,10-

антрахинона / В.И. Шупенюк, Т.Н. Тарас, О.П. Сабадах, Е.Р. Лучкевич, Н.П. Маткивский

// Journal of Chemistry and Technologies. – 2020. – Vol. 28(2). – P. 122-132.

12.Хімія проміжних продуктів і органічних барвників:навч.пос. для вищ. навч. закл./ Лучкевич Є.Р., Матківський М.П.;М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника» –Івано-Франківськ:Супрун В.П., 2016.-356с.

13.Хімія органічних сполук:Підручник для вищих навчальних закладів/Курта С.А., Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. –Івано-Франківськ:Прикарпат.нац.ун-т ім..В.Стефаника, 2013.-599с

14.Маловідомі документи до наукової спадщини Петра Франка. Матіїв Х.Ю., Матківський М.П. Міжн. наук-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVII Каришинські читання), Полтава. 28-29.05.2020 року. С.276-278.

НАЗВА ПОСИЛАННЯ РІК
Екологічний менеджмент: законодавство Європейського Союзу та українські перспективи

МП Матківський, ВМ Случик
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
5 2009
Місце екологічної безпеки в системі національної безпеки та її значення в євроінтеграційному процесі України. В. кн.: Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО …

В Случик, М Матківський
Урядовий кур’єр.–9 лютого, 8
1 2011
Екологічний менеджмент: Європейський досвід і українські перспективи

М МАТКІВСЬКИЙ, В СЛУЧИК
URL: http://nato. pu. if. ua/journal/2009-2/2009-2-27. pdf (дата звернення …
1
Peculiar properties of crystal-chemical stucture of spinels of the system Mg (FexCr2-x) O4 obtained through the hydroxide coprecipitation method and solid state technology

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (6 (77)), 57-63
2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
2015
Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу

АВ Луцась, ІП Яремій, СІ Яремій, МП Матківський
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …
2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
2015
Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч

ЄР Лучкевич, МП Матківський, ІВ Кравець, ВМ Луцишин
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2014
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ІВ Мазепа, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Технологія переробки полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт.

МС Курта, МП Матківський
Друкується за ухвалою Вченої Ради Прикарпатського національного університету …
2009
Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених маґній, ферум та хром гідроксидів

АВ Луцась, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
Кристалоквазіхімічний механізм твердофазного синтезу ферит-хромітів магнію

АВ Бітнєва, МП Матківський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2006
Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окиснення вюститу і вплив домішок на його властивості

АВ Бітнєва, МБ Квич, СС Лісняк, МП Матківський
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (3), 449-453
2002
Мінеральні води Закарпаття та їх ґазовий склад

АС Федорів, БЛ Литвин, МП Матківський
Мінісшвшшшшшдиіі» науки України Прикарпатський аціональний університет …

Участь в професійних товариствах – Технічний менеджер проекту «Менеджмент чистоти повітря в  румунсько-українському транскордонному регіоні» HUSKROUA 1101|127 (2013-2015 рр.), який фінансується Європейським Союзом.

Держбюджетна тема «Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними властивостями» (розп. ректора №681 від 11.10.19р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 530-р.

Наукові інтереси – синтез  органічних напівпродуктів і органічних  барвників, екологічні проблеми хімічного виробництва