Матківський Микола Петрович

Кандидат технічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився в 1958 році в с. Кайтим, Усть-Ішимського району Омської області. В 1975 році закінчив Самбірську СШ №10. В 1981 році завершив навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю: «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів». Працював на Івано-Франківському заводі тонкого органічного синтезу майстром, начальником зміни, заступником начальника цеху, начальником технічної служби заводу. В 1995 захистив кандидатську дисертацію на тему:”Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів”. в 1997-1998 роках працював на приватних підприємствах Івано-Франківська, в 1998-1999 роках – начальником відділу інвестиційної діяльності Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З 1 вересня 1999 року на посаді доцента кафедри біоорганічної хімії, потім теоретичної і прикладної хімії, тепер хімії середовища та хімічної освіти. З 2000 року по 2018– заступник декана факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Orcid

Scopus

Web of Science

 

1.Матківський М.П., Случик В.М., Миленька М.М. Вища освіта як чинник соціалізації особи//Вища освіта України – том Y1(31) – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С.253-259.

2.Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч / Лучкевич Є.Р., Матківський М.П., Кравець І.В., Луцишин В.М. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. Випуск XVIII. – 2014. – С. 24-31.

3.Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу / А.В. Луцась, І.П. Яремій, М.П. Матківський та ін. // Вісн. нац. техн. ун-ту “ХПІ”. Мех.-техн. сист. та компл. – Х.: НТУ “ХПІ” – 2015. – №49 (1158) – С.26 – 32.

4.Патент на корисну модель – Курта С.А., Воронич О.Л., Матківський М.П. Спосіб одержання стабілізованого розчину колоїдного срібла. Патент №90469, дата видачі 26.05.2014, Бюл. №10.

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66634 Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. «Хімія проміжних продуктів і органічних барвників», дата реєстрації 13.07.2016р.

6.Патент на корисну модель – Федоровська М.І., Коваль М.А., Матківський М.П. Лікувально-косметичний крем живильної та регенеруючої дії. Патент №119436, дата видачі 25.09.2017, Бюл. №18.

7.Луцась А.В., Яремій І.П., Матківський М.П. Утворення кристалохімічної структури шпінелідів системи , одержаних за гідроокисною та керамічною технологією // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – №5/6(77). – С.57 – 64.

8.CLAMROUA. Звіт про якість повітря в. румунсько-українському транскордонному регіоні. Агенство з охорони навколишнього середовища Марамуреш, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015р. -98с.

9.A. Lucas, V. Mokliak, I. Yaremiy, S. Yaremiy, I. Gasiuk, M. Matkivskiy. Mössbauer studies of spinellides of Mg(FexCr2-x)O4 system obtained by the hydroxide co-precipitation method // Technology organic and inorganic substances – 2017. – V. 5/6, N. 89. – P. 56-63.

10. Structure and morphology of anthraquinone-based triazene films on silicon substrate

/ V. I. Shupenіuk, S. V. Mamykin, T. N. Taras, M. P. Matkivskyi, O. P. Sabadakh, O. M. Matkivskyi.

Physics and Chemistry of Solid State. 2020. Vol. 21, № 1. P. 117–123.

11. Cинтез азотсодержащих гетероциклических соединений на основе производных 9,10-

антрахинона / В.И. Шупенюк, Т.Н. Тарас, О.П. Сабадах, Е.Р. Лучкевич, Н.П. Маткивский

// Journal of Chemistry and Technologies. – 2020. – Vol. 28(2). – P. 122-132.

12.Хімія проміжних продуктів і органічних барвників:навч.пос. для вищ. навч. закл./ Лучкевич Є.Р., Матківський М.П.;М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника» –Івано-Франківськ:Супрун В.П., 2016.-356с.

13.Хімія органічних сполук:Підручник для вищих навчальних закладів/Курта С.А., Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. –Івано-Франківськ:Прикарпат.нац.ун-т ім..В.Стефаника, 2013.-599с

14.Маловідомі документи до наукової спадщини Петра Франка. Матіїв Х.Ю., Матківський М.П. Міжн. наук-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVII Каришинські читання), Полтава. 28-29.05.2020 року. С.276-278.

НАЗВА ПОСИЛАННЯ РІК
Екологічний менеджмент: законодавство Європейського Союзу та українські перспективи

МП Матківський, ВМ Случик
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
5 2009
Місце екологічної безпеки в системі національної безпеки та її значення в євроінтеграційному процесі України. В. кн.: Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО …

В Случик, М Матківський
Урядовий кур’єр.–9 лютого, 8
1 2011
Екологічний менеджмент: Європейський досвід і українські перспективи

М МАТКІВСЬКИЙ, В СЛУЧИК
URL: http://nato. pu. if. ua/journal/2009-2/2009-2-27. pdf (дата звернення …
1
Peculiar properties of crystal-chemical stucture of spinels of the system Mg (FexCr2-x) O4 obtained through the hydroxide coprecipitation method and solid state technology

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (6 (77)), 57-63
2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
2015
Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу

АВ Луцась, ІП Яремій, СІ Яремій, МП Матківський
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …
2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
2015
Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч

ЄР Лучкевич, МП Матківський, ІВ Кравець, ВМ Луцишин
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2014
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ІВ Мазепа, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Технологія переробки полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт.

МС Курта, МП Матківський
Друкується за ухвалою Вченої Ради Прикарпатського національного університету …
2009
Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених маґній, ферум та хром гідроксидів

АВ Луцась, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
Кристалоквазіхімічний механізм твердофазного синтезу ферит-хромітів магнію

АВ Бітнєва, МП Матківський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2006
Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окиснення вюститу і вплив домішок на його властивості

АВ Бітнєва, МБ Квич, СС Лісняк, МП Матківський
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (3), 449-453
2002
Мінеральні води Закарпаття та їх ґазовий склад

АС Федорів, БЛ Литвин, МП Матківський
Мінісшвшшшшшдиіі» науки України Прикарпатський аціональний університет …

Участь в професійних товариствах – Технічний менеджер проекту «Менеджмент чистоти повітря в  румунсько-українському транскордонному регіоні» HUSKROUA 1101|127 (2013-2015 рр.), який фінансується Європейським Союзом.

Держбюджетна тема «Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними властивостями» (розп. ректора №681 від 11.10.19р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 530-р.

Наукові інтереси – синтез  органічних напівпродуктів і органічних  барвників, екологічні проблеми хімічного виробництва