Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними властивостями

Науково-технічна розробка
“Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними властивостями”

Науковий керівник – завідуюча кафедрою хімії середовища та хімічної освіти к.х.н.,доцент Тетяна Миколаївна Тарас 

Робота виконується відповідно до вимог Закону України “Про лікарські засоби” та Настановою МОЗ України СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 «Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8), яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.10.2011 № 634.

Рівень досліджень, які  проводяться, відповідають світовим та вітчизняним вимогам для цього наукового напрямку, а саме, буде створена базова сполука, що поєднує антрахінонове ядро, триазенову групу та фрагмент аміну з фармокофорною групою різної природи, за потреби буде оптимізована і модифікована її структура з метою одержання максимальної та специфічної біологічної активності; будуть розроблені шляхи синтезу нових потенційних біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону та синтезовані дослідні зразки препаратів з різними фармакофорними групами, що входять до складу молекули 9,10-антрахінону. Вивчення кислотно-основних характеристик діазопохідних ряду 9,10-антрахінону дозволить з’ясувати вплив умов та кислотності середовища на механізм реакції N-сполучення діазопохідних антрахінонового ряду з аліфатичними та ароматичними амінами, що дозволить для речовин, які показали високу біологічну активність, оптимізувати і розробити зручні та надійні препаративні методики синтезу. Синтезовані сполуки будуть охарактеризовані сучасними фізико-хімічними методами аналізу, а саме, ядерний магнітний резонанс-спектроскопією, інфрачервоною спектроскопією, хромато-мас-спектрометрією та елементним аналізом, методами, які дозволяють однозначно підтвердити будову та склад одержаних хімічних сполук. Для підтверження прогнозованої біологічної активності буде проведений первинний скринінг синтезованих препаратів з використанням програм PASS, QSAR, Docking для встановлення напрямку експериментальних біологічних досліджень та експериментальний аналіз на підтвердження біологічної активності синтезованих сполук, з використанням стандартних методик для таких досліджень. Результати експериментальних випробувань будуть мати акти досліджень від установ, де будуть проводитись дослідження. Результати наукових досліджень будуть представлені у формі заключного звіту, та у вигляді публікацій у провідних фахових виданнях та виступах на конференціях.

Для виконання НТР використовуватиметься наступне спецустаткування:

– магнітна мішалка WiseStir®MSH-20D DAIHAN, Південна Корея;

– ротор-вакуумний випарник Rotavapor-R-100, BUCHI, Швейцарія;

– верхньопривідна мішалка, OS-60 UOSlab, Україна;

– вакуумний насос N85.3 KNE мембранний KNF, Німеччина;

– стаціонарний рН-метр Eutech Cyber Skan pH700, Іспанія;

– колбонагрівач WHM-12010, DAIHAN, Південна Корея.

Все перелічене вище спецустаткування використовується в лабораторії для проведення синтезу нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону – рН-метр необхідний для контролю середовища реакцій діазотування та сполучення, ротор-вакуумний випарник використовують в синтезі для випаровування розчинника і виділення синтезованих сполук.

Передбачається основні наукові результати обговорити на наукових семінарах та на всеукраінських (Конференція з органічної хімії) та міжнародних конференціях; основні наукові та експериментальні результати оприлюднити у формі публікацій у фахових українських та міжнародних виданнях, у вигляді монографії, що присвячена питанням реакції діазотування та азосполучення.

Перший етап досліджень передбачає дослідження кислотно-основних пе­ретворень діазосполук, похідних амі­нів ряду 9,10-антрахінону у водно-лужному середовищі та констант швидкісті реакцій N- та С-сполучен­ня з азоскладовими різної природи.

Розроблення препаративних методик синтезу нових препаратів з протимік­робними та антибактеріальними вла­стивостями використовуючи реакцію діазотування амінопохідних 9,10-ан­трахінону та враховуючи кислотно-основні перетворення діазоній катіо­ну у водно-лужному середовищі в за­лежності від рН.

Виготовлення лабораторних зразків сполук, що одержані за методиками реакції діазотування амінопохідних 9,10-антрахінону та наступним спо­лученням з амінами різної природи.

З метою одержання результатів досліджень кислотно-основних перетворень діазосполук, похідних амінів ряду 9,10-антрахі­нону у водно-лужному середовищі та розрахунок констант швидкісті реакцій N- та С-сполучення з азоскладовими різ­ної природи. Створення методик синтезу сполук, похідних аміно-9,10-антрахінону з викорис­танням результатів дослідження кислотно-основних перетворень антрахіноніл-діазонію в залежності від рН середовища. Виготовлення лабораторних зразків сполук, що одержані за ме­тодиками реакції діазотування амі­нопохідних 9,10-антрахінону та нас­тупним сполученням з амінами різ­ної природи.

науково-дослідна робота триває…