Основні напрямки наукових досліджень

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку хімії та хімічної освіти, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основною метою наукової роботи кафедри є забезпечення якісної підготовки спеціалістів, що повинні володіти сучасними технологіями педагогіки й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

  • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
  • виконання держбюджетних, госпдоговірних та в межах робочого часу науково-дослідних робіт;
  • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН та МОН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
  • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення студентів до наукової роботи та ін.

 

Наукові напрямки кафедри

  1. «Синтез новітніх біологічно-активних сполук на основі нітрогеновмісних гетеросистем та триазенів антрахінонового ряду» (Реєстраційний номер 0113U006314).

      Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Тарас Т.М.

          Під час роботи над даною тематикою колектив кафедри розробляють шляхи синтезу нових біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону, що містять різні фармакоформні групи. Працюють над дослідженням механізму діазотування 1- та 2-аміно-9,10-антрахінону, та вивчають поведінку 9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-діазоній катіону у  реакціях N-сполучення. На основі первинного експериментального скринінгу біологічної активності нових препаратів намагаються встановити залежність впливу хімічної структури цих препаратів на біологічну активність.

  1. «Використання ІКТ під час вивчення хімічних дисциплін».

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Мідак Л.Я.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін та практичні навички.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін.

Колектив кафедри веде наукову та методичну діяльність, спрямовану настворення мобільних додатків для відтворення відеоматеріалів практичних робіт та лабораторних дослідів відповідно до чинних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. Це дасть можливість учнюза допомогою мобільного пристрою познайомитися з правилами техніки безпеки перед виконанням роботи, приладами та реактивами, які необхідні для її виконання, та ходом роботи у формі відеоматеріалів. Для «маркерів» мобільного додатку обираються рисунки фрагментів практичної роботи чи лабораторного досліду, створені на основі платформи «Vuforia», які програмно реалізовані, як об’єкти доповненої реальності, за допомогою багатоплатформового інструменту для розробки дво- та тривимірних додатків «Unity 3D».

Ці наукові напрями визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також студентів та аспірантів.

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить активну роботу із залучення студентів до науково-дослідницької діяльності.

Студенти беруть участь у діяльності студентських проблемних груп:

1.«Розробка науково-теоретичних основ синтезу нових нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону, як потенційних біологічно-активних сполук та барвників».

Наукові керівники: кандидат хімічних наук, доцент Тарас Т.М.,

кандидат хімічних наук, доцент Лучкевич Є.Р.

Основні завдання діяльності проблемної групи:

розробка препаративних методик синтезу нових сполук на основі нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону з протимікробною та протипухлинною діями, які стануть основою для розробки лабораторних регламентів для одержання зразків цих сполук;дослідження механізмів основних реакцій з метою оптимізації методів синтезу;вивчення кислотно-основних перетвореньдіазопохідних 9,10-антрахінону;спрямований синтез нових представників біологічно активних нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону з різними функціональними факмакоформними групами для пошуку нових ефективних субстанцій на основі результатів комп’ютерного скринінгу біологічної активності даного класу хімічних сполук та на його основі встановити напрямок експериментальних біологічних досліджень для виявлення їх практично корисних властивостей;експериментальнедослідження біологічної активності, як потенційно можливих препаратів з протимікробною, антинеопластичною та цитостатичною дією.

2.«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення Природничих дисциплін у закладах середньої та вищої освіти»

Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент Мідак Л.Я.

Основні завдання діяльності проблемної групи:

аналіз сучасних інноваційних методик навчання природничих дисциплін; розробка інноваційних методик використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в навчальному процесі; формування готовності та методична підготовка студентів спеціальностей «Середня освіта (хімія)» та «Середня освіта (природничі науки)» до використання ІКТ в навчальному процесі; створення мобільних додатків та посібників з доповненою реальністю для використання під час вивчення природничих дисциплін в закладах середньої та вищої освіти.

3.«Аналітичний контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів»

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Кузишин О.В.

Основні завдання діяльності проблемної групи:

аналіз сучасних методів фальсифікації й ошукування споживача на ринку харчової та косметичної продукції;опис механізмів взаємодії організму та ксенобіотиків; шляхів та маршрутів поширення токсикантів в організмі;лабораторні дослідження харчових продуктів та косметичних засобів на відповідність ДСТУ та ТУ.

Результати наукової роботи студентів знаходять відображення в публікаціях, участі в конференціях.

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти тісно співпрацює із закладами освіти м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Починаючи з 2015 року кафедра регулярно проводить науково-практичні конференції, методичні семінари, тренінги для вчителів загальноосвітніх шкіл м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Викладачами та аспірантами кафедри створено сайт для вчителів хімії «Хіміки Прикарпаття».