Правила прийому

Умови вступу на спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) в 2018 році:

зарахування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з наступних предметів:(мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  100):

  • Хімія (коефіцієнт 0,25)
  • Українська мова та література (коефіцієнт 0,2)
  • Біологія або математика (коефіцієнт 0,4)
Оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Підготовку студентів спеціальності ” Середня освіта (Хімія)” забезпечує

кафедра хімії середовища та хімічної освіти

розміщена у корпусі Факультету природничих наук (7 поверх)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Випускники даної спеціальності здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології.

форма навчання – денна/заочна

Ліцензійний обсяг: магістр – 80 місць (30 – денна форма навчання, 50 – заочна форма навчання).

Вартість навчання за рік складає: 10900 грн. ‒ для денної форми навчання, 7200 грн. ‒ для заочної форми навчання.

Вступне випробування з природознавства для відбору вступників для зарахування на навчання за ступенем “Магістр” спеціальності 014 Середня освіта. Природничі науки  при прийомі на навчання на основі ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра

Програма СО ПРИРОДОЗНАВСТВО 2018

Програма СО ПРИРОДОЗНАВСТВО 2018_додатковий

Спеціальність – 014.15 “Середня освіта (Природничі науки)”  – (80 місць)

Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі) Вчитель природознавства, фізики, хімії і біології.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна/заочна 

Програма фахового вступного випробування для прийому вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з хімії для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю

014.06 Середня освіта (хімія)

bakalavr_na osnovi_mol_spec_osnovnuy_СО_Хімія

bakalavr_na osnovi_mol_spec_dodatkovyy_СО_Хімія

Спеціальність – 014.06 “Середня освіта (Хімія)”  – (50 місць)

Денна форма навчання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг: 30 осіб

Вартість навчання (на рік): 9000 грн.

Спеціалізація (освітня програма) Хімія, Екологія та Природознавство

Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі) Вчитель хімії, екології та природознавства

Заочна форма навчання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг: 20 осіб

Вартість навчання (на рік): 6600 грн.

Спеціалізація (освітня програма) Хімія, Екологія та Природознавство

Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі) Вчитель хімії, екології та природознавства

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма формами навчання:

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім таких випадків:

  • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2;
  • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається: 02 липня
закінчується: о 18.00 годині 25 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями проводяться: до 11 липня
Прийом заяв та документів:
початок: 12 липня
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: о 18.00 годині 20 липня
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання: о 18.00 годині 26 липня
Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється: не пізніше 01 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до: 18.00 години 06 серпня
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням: не пізніше 12.00 години 07 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 10 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти: не пізніше 18 серпня

 

Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно- гігієнічним нормам. Місця у гуртожитку вступникам надаються на підставі поданої заяви у Приймальну (відбіркову) комісію.

порядок-подання-електронної-заяви

instruktsiya2018  Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі