Рада стейкхолдерів

Положення про Раду стейкхолдерів

Рада стейкхолдерів кафедри хімії середовища та хімічної освіти

Склад ради стейкхолдерів галузі знань 014  Освіта/Педагогіка Відомості про членів ради
Храбатин Юлія Андріївна студентка ІІ курсу групи СОХ-21 кафедри хімії середовища та хімічної освіти
Пахомов Юрій Дмитрович вчитель І категорії
вчитель хімії Ліцею №24 м. Івано-Франківська, випускник кафедри хімії середовища та хімічної освіти
Дейчаківський Ігор Іванович директор Української гімназії №1 (Ліцей ім. Миколи Сабата)

Рада стейкхолдерів створена для координації діяльності викладацького складу кафедр, здобувачів вищої освіти та зацікавлених сторін для роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців.

Завдання ради стейкхолдерів:

Внутрішніх:

– сприяти формуванню принципів академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації щодо академічної спільноти;

 – сприяти покращенню методичного забезпечення освітнього процесу;

– брати участь у моніторингу якості освітніх програм спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо;

– впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки та наукової роботи.

Зовнішніх:

– визначати пріоритетні напрямки використання інноваційних підходів у освітній та філологічній галузях освіти;

– сприяти проходженню виробничих практик;

– надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями.

Склад Ради

До складу Ради можуть входити як внутрішні так і зовнішні стейкхолдери, а саме, студенти бакалаврату та їх батьки, науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський персонал, замовники освітніх послуг, фахівці-практики, потенційні роботодавці за галуззю освіти, представники соціальних груп, які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Склад Ради обговорюється та затверджується на випускових кафедрах.

Затверджений склад Ради стейкхолдерів за ОП збирається не рідше одного разу у семестр.

Пропозиції внесені членами Ради стейкхолдерів обговорюються і у разі схвалення вносяться до чинної освітньої програми. Вони можуть впроваджуються у діяльність кафедр як позакредитний сегмент, спрямований на формування певних якостей майбутнього фахівця.

Напрями впливу стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності

Стейкхолдери мають право впливати на:

– прозорість управлінських, організаційних, щодо освітнього процесу;

– оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, інформаційної системи «Деканат», офіційного веб-сайту кафедр тощо);

– формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;

– зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;

– створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

– розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм та їх зміст;

– оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науководослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;

– вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;

– якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;

– якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;

– якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; – якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо.

Інструментарій впливу стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Вивчення пропозицій внутрішніх стейкхолдерів щодо покращення якості вищої освіти в університеті може здійснюватися через:

– опитування, репрезентативне опитування;

– анкетування;

– дискусію;

– публічні виступи;

– скриньки для пропозицій;

– відкриті форуми з учасниками освітнього процесу.