Сабадах Оксана Петрівна

Кандидат хімічних наук

Фахівець комп’ютерного класу

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти
МЕТОДИ CИНТЕЗУ ПОХІДНИХ ГІДРОКСИАНТРАХІНОНУ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

VI Shupeniuk, TN Taras, OP Sabadakh, ER Luchkevich, NP Matkivsky
Journal of Chemistry and Technologies 29 (2), 219-231
2021
Synthesis and In Silico Study of 4-Substituted 1-Aminoanthraquinones

VI Shupeniuk, N Amaladoss, TN Taras, OP Sabadakh, NP Matkivskyi
Journal of Organic Chemistry 57 (4), 582-588
2 2021
Synthesis and Biological Activity Evaluation of Polyfunctionalized Anthraquinonehydrazones

A Lozynskyi, S Holota, I Yushyn, O Sabadakh, O Karpenko, V Novikov, …
Letters in Drug Design & Discovery 18 (2), 199-209
4 2021
Methods of synthesis of hydroxyanthraquinone derivatives and their biological activity

VI Shupeniuk, TN Taras, OP Sabadakh, ER Luchkevich, MP Matkivskyi
Journal of Chemistry and Technologies 29 (2), 219-231
2021
Нуклеофільне заміщення бром антрахінонових похідних

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, МП Матківський
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології
2021
Синтез 4-замещенных первичных алифатических аминоантрахинонов и их in silico исследования

OП Сабадахa, НП Maткивскийa
Журнал органической химии 57 (4), 571-578
2021
СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 9, 10-АНТРАХИНОНА

VI Shupeniuk, TN Taras, OP Sabadakh, ER Luchkevich, NP Matkivsky
Journal of Chemistry and Technologies 28 (2), 122-132
2020
Synthesis And Biological Activity Evaluation Of Polyfunctionalized Anthraquinonehydrazones

RL A. Lozynskyi, O. Sabadakh, O. Karpenko, V. Novikov
Letters in Drug Design & Discovery 17 (10.2174/1570180817999200802032844)
2020
Synthesis some 4-substituted 9, 10-anthraquinones

V Shupeniuk, T Taras, O Sabadakh, E Luchkevich, Y Kornii
French-Ukrainian Journal of Chemistry 8 (1), 58-65
2 2020
Structure and Morphology of Anthraquinone Triazene Films on Silicon Substrate

VI Shupenyuk, SV Mamykin, TN Taras, MP Matkivskyi, OP Sabadakh, …
Physics and Chemistry of Solid State 21 (1), 117-123
1 2020
Структура та морфологія плівок антрахінонових триазенів на кремнієвій підкладці

VI Shupenyuk, SV Mamykin, TN Taras, MP Matkivskyi, OP Sabadakh, …
Фізика і хімія твердого тіла 21 (1), 117-123
2020
Synthesis of nitrogen-containing heterocyclic compounds based on 9, 10-anthraquinone derivatives

VI Shupeniuk, TN Taras, OP Sabadakh, ER Luchkevich, NP Matkivsky
Oles Honchar Dnipro National University
2 2020
РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ДЛЯ УЧНІВ:«ПОХІДНІ 9, 10-АНТРАЦЕНДІОНУ У НАШОМУ ЖИТТІ»

ЮР Сірадчук, ТМ Тарас, ОП Сабадах
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний …
2020
Структура та морфологія плівок триазенів на основі антрахінону на кремнієвій підкладці

ВІ Шупенюк, СВ Мамикін, ТМ Тарас, МП Матківський, ОП Сабадах, …
ДНВЗ” Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
2020
Особливості отримання триазенів антрахінонового ряду

ТМ Тарас, ЮІ Дейчаківський, ВІ Шупенюк, ОП Сабадах, ЛД Болібрух
Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (2), 2019, 92-96
2019
Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ОП Сабадах, ЛД Болібрух, ЛР Журахівська
Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (2), 2019, 135-141
2019
АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» Природничі науки та нові технології продовжують змінювати наше життя і сьогодні, саме в цю мить. Відповідно до …

ТМ Тарас, АВ Луцась, ОП Сабадах
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний …
2019
Features of obtaining triazens of the anthraquinone series

TM Taras, YI Dejchakivsky, VI Shupeniuk, OP Sabadakh, LD Bolibrukh
Chem., Technol. and Application of Substances 2 (1), 92
5 2019
Кислото-основні властивості антрахінон-1-діазонію.

ЮР Пташник, ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, ОП Сабадах, ВІ Шупенюк
Хімічні проблеми сьогодення, 98-98
2019
Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9, 10-антрацендіону та його похідних

ОП Сабадах
ВНДЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
2019
The application of anthraquinone-based triazenes as equivalents of diazonium salts in reaction with methylene active compounds

A Lozynskyi, O Sabadakh, E Luchkevich, T Taras, R Vynnytska, …
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 193 (7), 409-414
9 2018
Synthesis of triazene derivatives of 9, 10-anthraquinone

OP Sabadakh, TN Taras, ER Luchkevich, VP Novikov
Journal of Organic Chemistry 51 (2), 277-278
18 2015
СИНТЕЗ ТРИАЗЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 9, 10-АНТРАХИНОНА

ОП Сабадах, ТН Тарас, ЕР Лучкевич, ВП Новиков
Журнал органической химии 51 (2), 287-288
3 2015
Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду

ОП Сабадах, МГ Мокляк, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, …
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія …
5 2014
Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9, 10-антрахінон-діазоній катіону

ДМ Галярник, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, …
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія …
2 2013
Поведінка антрахінон-діазоній катіона в реакціях N-азосполучення

ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Львівської політехніки
2 2012
Реакції N–азосполучення антрахінон–діазоній катіона

ОП Сабадах
Вісник національн. Ун–ту «Львівська політехніка».–Вид–во. Львів. Держ. Ун–ту …
2 2011
Синтез триазенів на основі похідних 9, 10–антрахінону

ОП Сабадах
Вісник національн. Ун–ту «Львівська політехніка».–Вид–во. Львів. Держ. Ун–ту …
2 2010
Синтез триазенів на основі похідних 9, 10-антрахінону

ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, ОП Сабадах, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
2010
Особливості реакцій діазотування похідних аміноантрахінону/О. П. Сабадах, ЛМ Заяць, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас

ОП Сабадах
Матеріали ХІІ наукової конференції «Львівські хімічні читання, 1-4
2 2009
Синтез антрахінонфосфонових кислот

ОП Сабадах, АР Рев’юк, ТМ Тарас, ЛД Болібрух
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
5 2008
Синтез потенційного біологічно активних речовин на основі похідних 9, 10-антрахінону

ТМ Тарас, ОП Сабадах, МЗ Федорів, ОЗ Комаровська-Порохнявець
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
2008
Синтез потенційно біологічно активних сполук на основі похідних 9, 10–антрахінону

ОП Сабадах
Вісник національн. Ун–ту «Львівська політехніка».–Вид–во Львів. Держ. Ун–ту …
2 2008
Амінокислотні похідні 9, 10-антрахінону. Їх синтез та дослідження

ОП Сабадах, ТМ Тарас, ЛД Болібрух
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
2 2007
ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ КИСЛОТНОСТІ АНТРАХІНОНДІАЗОНІЮ

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, МП Матківський, …
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 4-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 9, 10-АНТРАЦЕНДІОНУ

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, МП Матківський, …
СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 4-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 9, 10-АНТРАХІНОНУ

ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, ВІ Шупенюк, ОП Сабадах, ЛД Болібрух, …
Вплив середовища в реакціях N–азосполучення антрахінон–діазоній катіону

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Чотирнадцятої Міжнародної конференції студентів та …
2
Протийони 9, 10–антрахінон–діазоній катіону в реакціях N–азосполучення

ОП Сабадах
Матеріали XХІІI Української конференції з органічної хімії (Чернівці 16–20 …
2
Синтез β–антрахінонфосфонової кислоти

ОП Сабадах
Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих вчених, студентів та …
2
Одержання 4–бром–1–антрахінонфосфонової кислоти

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції …
2
Синтез амінокислотних похідних 9, 10–антрахінону

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Першої всеукраїнської наукової конференції студентів …
2
Реакції тетрафторборату–9, 10–антрахінон–1–діазонію з амінокислотами

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнської наукової конференції студентів …
2
Реакційна здатність 9, 10–діоксо–9, 10–дигідроантрацен–1–діазоній катіону

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей ХХІІ Української конференції з органічної хімії м …
2
Синтез циклічних похідних 1–аміно–9, 10–антрахінону

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Чотирнадцятої Міжнародної конференції студентів та …
2
АНОТАЦІЯ

ОП Сабадах
Реакції тетрафторборату–9, 10–антрахінон–1–діазонію з ароматичними амінами

ОП Сабадах
Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської наукової конференції …
2

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”