На Факультеті природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника» ви зможете здобути професію, яка необхідна завжди і всюди. Професію, присвячену навчанню та вихованню майбутніх поколінь – вчитель хімії.

Підготовка вчителів хімії в Івано-Франківській області здійснюється тільки на Кафедрі хімії середовища та хімічної освіти , що надає випускникам можливість гідного та гарантованого працевлаштування за фахом.

      Програма підготовки вчителів хімії базується на застосуванні сучасних досягнень психологічної та педагогічної наук; методах і технологіях навчання хімії; теоретичних та практичних знаннях хімії; володінні інформаційними технологіями в освіті; формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів хімії середньої школи нової формації.

Зарахування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з наступних предметів:(мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  100):

 • Хімія (коефіцієнт 0,25)
 • Українська мова та література (коефіцієнт 0,2)
 • Біологія або математика (коефіцієнт 0,4)

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 місць (30 – денна форма навчання, 20 – заочна форма навчання).

Вартість навчання за рік  при вступі 2019-2020н.р. ( з урахуванням підвищення на 30%) складає:  15 470 грн. ‒ для денної форми навчання,

10 660 грн. ‒ для заочної форми навчання.

     

Випускник кафедри хімії середовища та хімічної освіти за спеціальністю 014.06 «Середня освіта (Хімія)» (Бакалавр)це вчитель хімії, екології та природознавства широко ерудований в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів хімії, інформаційних технологій, методології наукової та педагогічної діяльності. Він зможе генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою розвитку суспільства і держави, а також підвищення власного соціального статусу і добробуту.

Випускники кафедри хімії хімії середовища та хімічної освіти можуть працювати  викладачами хімії у ВУЗах, технікумах, загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях. Одержуючи високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші випускники легко адаптуються до сучасних умов роботи. Вони успішно працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Також кафедра запрошує вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання)за умови вступу на споріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з хімії для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю.

 

До програми підготовки входять наступні складові: загальна психолого-педагогічна, методична, предметно-наукова, а також педагогічна практика у найкращих школах, ліцеях, гімназіях міста. Студенти мають можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі сучасних методик та технологій навчання хімії, синтезу, аналізу структури і властивостей речовин, моніторингу та оцінки стану навколишнього середовища під керівництвом досвідчених викладачів університету.

Для покращення матеріальної забезпеченості вчителів і студентів державою були збільшені заробітні плати та стипендії (стипендія для студентів Середня освіта (Хімія) – що готує вчителів у 2 рази більша) , а також гарантована відпустка влітку для вчителів.

 

Після отримання диплому бакалавра за спеціальністю 014.06 «Середня освіта(Хімія)» можлива подальша підготовка на магістерському рівні за спеціальністю 014.15  «Середня освіта (Природничі науки)». Відповідно до нової навчальної програми на 10-12 класи введено інтегрований курс «Природничі науки», який включає в себе навчальні матеріали з хімії, біології, фізики, астрономії та географії.

Таким чином, Ви маєте можливість після закінчення магістратури отримати кваліфікацію –  вчитель природничих наук, фізики, хімії і біології та в подальшому працювати – вчителем, викладачем або методистом.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Випускники даної спеціальності здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

 • Кафедра хімії середовища та хімічної освіти;
 • Кафедра теоретичної та експериментальної фізики;
 • Кафедра біології та екології.

Студенти даної спеціальності матимуть змогу здобути нові знання та удосконалити свої вміння і навички з трьох природничих наук (фізики, хімії та біології), а також оволодіти методикою викладання нового інтегрованого курсу – природознавство (природничі науки), що читатиметься учням 10-12-х класів для непрофільних (не природничих) напрямів.

Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях.

Ліцензійний обсяг: магістр – 80 місць (30 – денна форма навчання, 50 – заочна форма навчання).

Вартість навчання за рік при вступі 2019-2020н.р. (з урахуванням підвищення на 30%) 

складає: 20 540 грн. ‒ для денної форми навчання,

14 170 грн. ‒ для заочної форми навчання.

Умови вступу на спеціальність

014«Середня освіта (природничі науки)»  в 2018 році:

 • Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з додатком будь-якої спеціальності;
 • Вступне випробування з природознавства (тестовий іспит з фізики, хімії і біології)
 • Тестовий іспит з іноземної мови.

За наявності диплому бакалавра, спеціаліста чи магістра з непрофільних спеціальностей необхідно здати ще один додатковий іспит з основ природознавства  http://www.d-learn.pu.if.ua:8080/65

 Випускники кафедри хімії середовища та хімічної освіти  за даною спеціальністю  здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології і матимуть змогу викладати інтегрований курс в оновленій старшій школі.

 

Випускники Кафедри хімії середовища та хімічної освіти Факультету природничих наук отримують знання  та вміння, які дозволяють:

 • Бути високоосвіченою та самодостатньою людиною, легко адаптуватися в педагогічних та наукових колективах, добиватися успіху в будь-якій галузі діяльності;
 • Працювати в вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо;
 • Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;

Зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів “бакалавр” та  “магістр” за повний термін їх навчання  на Факультеті природничих наук Кафедри хімії середовища та хімічної освіти відповідає вимогам, що визначені в освітньо-професійних програмах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, в навчальних та робочих планах  для спеціалістів IV рівня  акредитації, затверджених в установленому порядку. Студенти мають навчальну, науково-дослідну роботу та виробничу(педагогічну) практику.

 

Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та фахових дисциплін:

 Аналіз хімічних сполук/ІПН/ННІПОДН/Денна/Заочна ф.н. (Лучкевич Є.Р.)(2018-2019н.р.)
 Аналітична хімія (Кузишин О.В.)
 Аналітична хімія навколишнього середовища (Лучкевич Є.Р., Базюк Л.В.)
 Діагностика навчальних досягнень учнів та студентів (Староста В.І.)
 Екохімія (Луцась А.В.) 
 Елементоорганічні сполуки/ІПН/5курс/Денна ф.н. (Матківський М.П.)
 Загальна хімія (Луцась А.В.) 
 Історія хімії (Тарас Т.М.)
 Координаційна хімія (Базюк Л.В.) 
 Кристалохімія (Базюк Л.В.)
 Лабораторний практикум з неорганічної хімії (Матківський М.П.) 
 Медична хімія (Базюк Л.В.)
 Методика розв\”язування задач з хімії (Кузишин О.В.) 
 Методи органічного синтезу/ІПН/3курс/Денна ф.н. (Лучкевич Є.Р.)
 Методологія та методи педагогічних досліджень (Староста В.І)
 Механізми органічних реакцій (Лучкевич Є.Р.)
 Молекулярне моделювання (Мідак Л.Я.)
 Неорганічна хімія (Луцась А.В.) 
 Органічна хімія (Тарас Т.М.) 
 Основи хемоінформатики (Мідак Л.Я.) 
 Позакласна робота з хімії (Федорів Т.М.)
 Промислова безпека та охорона праці(Хім)(Матківський М.П.)
 Радіохімія та радіоекологія (Мідак Л.Я.) 
 Стандартизація і сертифікація в екології (хім)(Матківський М.П.)
 Стратегія і тактика хімічного синтезу (Тарас Т.М.)
 Сучасні інноваційні технології викладання природничих дисциплін (Мідак Л.Я.)
 Сучасні інформаційні технології (в хімії та хімічній технології) (Мідак Л.Я., Матківський М.П.)
 Сучасні інформаційні технології (за проф.спрям.) (Мідак Л.Я.)
 Техніка демонстраційного експеремену (Мідак Л.Я.)
 Токсилогічна хімія (Мідак Л.Я.)
 Фармацевтична хімія (ІПО)(Кузишин О.В.) 
 Фізичні методи дослідження речовин (Тарас Т.М.)
 Харчова хімія (Кузишин О.В.)
 Хімія для напряму підготовки \”Агрономія\” (неогр., аналіт., орг., фізкол.)(Лучкевич Є.Р., Кузишин О.В., Тарас Т.М., Луцась А.В.)
 Хімія Землі і проблеми екології (Матківський М.П.)
 Хімія з основами геохімії (Луцась А.В.)
 Хімія навколишнього середовища (Агрохім)(Лучкевич Є.Р.)
 Хімія неорганічних волокон (Базюк Л.В.)
 Хімія органічна (Матківський М.П.)
 Хімія природніх сполук (Тарас Т.М.)
 Шкільний курс хімії ( Федорів Т.М.) 

 

 

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів бакалавр і магістр

Назва галузі знань та спеціальності Складові професійної компетентності Працевлаштування
01 Освіта 014 Середня освіта (природничі науки)

Другий (магістерський) рівень

 

Здатність орієнтуватися у морально-етичних та загальнокультурних цінностях людства для визначення стратегічних напрямків професійної діяльності

 Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач

Готовність до відкритого застосування знань з природничих наук у повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи

 Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу

 • 2 інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • 2320 викладачі середніх навчальних закладів;
 • 235 виші професіонали в галузі навчання;
 • 1 наукові співробітники (методи навчання);
 • 2 інші професіонали в галузі методів навчання;
 • 2352 інспектори навчальних закладів;
 • 1 інші наукові співробітники в галузі навчання;

2359.2 інші професіонали в галузі навчання.

 

Здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові категорії з філософії, історії розвитку суспільства та терміни природничо-математичних наук

Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами у педагогічній діяльності

Здатність планувати і розв’язувати задачі власного професійного і особистого зростання

Здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні

 

 Здатність створювати розвивальне  освітнє середовище для організації навчального процесу з природничих дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах

 Здатність організовувати паритетну суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу з природничих дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

 Уміння планувати, конструювати та організовувати власну діяльність з урахуванням вимог організації ступеневої освіти фахівців у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах

 Здатність реалізовувати нормативні вимоги щодо підготовки фахівців, використовуючи для цього оптимальні форми, методи, засоби навчання, сучасні освітні технології

Уміння орієнтуватися в сучасному науковому просторі, аналізувати передовий досвід та впроваджувати його у своїй діяльності

 Уміння адаптовуватися до змінних умов професійного середовища шляхом самоосвітньої діяльності та рефлексії особистісних надбань

Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами у науковій діяльності

 Здатність опанувати вміння досліджувати сутність фізичних, хімічних та біологічних явищ і фактів, потрібних для конструювання методичної системи навчання учнів та студентів у природничих науках

Здатність використовувати методи наукового дослідження та вміння їх застосовувати на практиці

 Здатність використовувати термінологію з природничих дисциплін, номенклатуру, конвенції та одиниці

 Здатність характеризувати головні поняття у фізиці, хімії, біології та природознавстві, розуміти їх суть

Здатність характеризувати принципи та процедури, що використовуються в фізико-хімічному аналізі та давати характеристику досліджуваним  речовинам

Здатність описати широке коло живих об’єктів та процесів (як натуральних, так і штучно створених), починаючи від цілісності біосфери (зокрема її еволюцію від моменту виникнення до сьогодні) та закінчуючи процесами, що відбуваються на молекулярному рівні

Здатність аналізувати основні методи структурних досліджень

Здатність характеризувати різні стани матерії та теорії, які використовуються для їх опису

Здатність підбирати та створювати контрольні теоретичні запитання, вправи, розрахункові задачі з природничих дисциплін, експериментальні фізичні, хімічні, біологічні досліди

Здатність до розробки тестів для всіх видів контролю

Здатність до аналізу фізичних, хімічних явищ, біологічних об’єктів, як природного, так і техногенного походження з погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії та біології.

 Здатність розуміти та вміло використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу речовин. Здатність виконувати фізичні, хімічні та біологічні досліди, описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх інтерпретувати

 Здатність застосовувати програмні засоби і мультимедіа з фізики, хімії та біології

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, умінь і навичок у пізнанні природничих наук, в галузі експериментування при проведенні наукового дослідження з природничих наук.