Випускник кафедри хімії середовища та хімічної освіти за спеціальністю 014.06 «Середня освіта (Хімія)» (Бакалавр)це вчитель хімії, екології та природознавства широко ерудований в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів хімії, інформаційних технологій, методології наукової та педагогічної діяльності. Він зможе генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою розвитку суспільства і держави, а також підвищення власного соціального статусу і добробуту.

Після отримання диплому бакалавра за спеціальністю 014.06 «Середня освіта (Хімія)» можлива подальша підготовка на магістерському рівні за спеціальністю 014.15  «Середня освіта (Природничі науки)».

Відповідно до нової навчальної програми на 10-12 класи введено інтегрований курс «Природничі науки», який включає в себе навчальні матеріали з хімії, біології, фізики, астрономії та географії.

Програма підготовки ґрунтується на загальновідомих наукових результатах природничих наук (хімії, екології та природознавства) із врахуванням педагогіки і психології середньої освіти; теоретичні основи хімічних наук, екології та природознавства і методики їх навчання хімії у закладах освіти.

Матеріально-технічне забезпечення:

Базою для підготовки фахівців за освітньою програмою слугують 10 аудиторій факультету природничих наук, з яких 4 обладнані мультимедійною апаратурою, 3 спеціалізованих хімічних лабораторії, 1 спеціалізована лабораторія методики викладання хімії та техніки демонстраційного експерименту, 5 спеціалізованих фізичних лабораторій, 3 спеціалізованих кабінети біології, 7 спеціалізованих комп’ютерних лабораторій інформаційно-обчислювального центру, Центр інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem».

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Освітній процес у повному обсязі забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам Наукової бібліотеки, діяльності редакційно-видавничого відділу «Плай» та вебресурсам університету. Інформаційні ресурси бібліотеки формуються відповідно
до предметної сфери освітньо-професійної програми та сучасних наукових тенденцій в галузі середньої освіти. Доступ до бібліотечних баз надається у внутрішній мережі університету. В університеті створено умови для доступу до Інтернету, в корпусах університету працює Wi-Fi мережа.

Форма атестації здобувачів вищої освіти:
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з хімії, екології та природознавства і методики їх навчання та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр освіти за спеціалізацією 014.06 «Середня освіта (хімія)». Захист кваліфікаційної бакалаврської роботи здійснюється відкрито і публічно.

Придатність до працевлаштування:

Бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (хімія) підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності за ДК 009:2010:85.31 Загальна середня освіта Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 003:2010):
2320 Викладачі закладів загальної середньої освіти
2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
3340 Лаборант (освіта)

Подальше навчання:

Продовження навчання на другому рівневі вищої освіти (магістратура). Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма Магістр

09.02.2021 Кабінет Міністрів України затвердив Законопроект № 4629-1 про план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.

«Ухвалене рішення сприятиме розвитку природничо-математичної освіти  як фундаментальної основи для становлення держави, залученню молодих людей у професію та викладанню природничих і математичних дисциплін на належному рівні», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шарлет.

Зокрема, документом передбачені такі заходи:

 • підвищення якості природничої і математичної освіти в Україні;
 • збільшення привабливості природничо-математичних спеціальностей для краще підготовлених вступників до закладів фахової передвищої та вищої освіти;
 • виведення матеріально-технічного та методичного забезпечення викладання природничих дисциплін на належний рівень;
 • залучення у професію викладача (вчителя) природничих і математичних дисциплін активних молодих людей;
 • забезпечення опанування сучасних освітніх технологій вчителями й викладачами природничих і математичних дисциплін.

Випускники кафедри хімії хімії середовища та хімічної освіти можуть працювати  викладачами хімії у ВУЗах, технікумах, загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях. Одержуючи високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші випускники легко адаптуються до сучасних умов роботи. Вони успішно працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Також кафедра запрошує вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання)за умови вступу на споріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з хімії для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю.

180 кредитів ЄКТС (скорочений термін навчання), термін навчання 2 роки 10 місяців навчання за умови перезарахування 60 кредитів ЄКТС;
120 кредитів ЄКТС (скорочений термін навчання), термін навчання 1 рік 10 місяців навчання (денна форма навчання) за умови перезарахування 120 кредитів ЄКТС.

До програми підготовки входять наступні складові:

 • загальна психолого-педагогічна;
 • методична;
 • предметно-наукова;  
 • педагогічна практика у  ліцеях, гімназіях міста та області;
 • студенти мають можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі сучасних методик та технологій навчання хімії, синтезу, аналізу структури і властивостей речовин, моніторингу та оцінки стану навколишнього середовища під керівництвом досвідчених викладачів університету.

Для покращення матеріальної забезпеченості вчителів і студентів державою були збільшені заробітні плати та стипендії (стипендія для студентів Середня освіта  – що готує вчителів у 2 рази більша від стипендій інших напрямків підготовки), а також гарантована відпустка влітку для вчителів.

Також, Ви маєте можливість після закінчення магістратури отримати кваліфікацію – вчитель природничих наук, фізики, хімії і біології та в подальшому працювати – вчителем, викладачем або методистом.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Випускники даної спеціальності здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

 • Кафедра хімії середовища та хімічної освіти;
 • Кафедра теоретичної та експериментальної фізики;
 • Кафедра біології та екології.

Студенти даної спеціальності матимуть змогу здобути нові знання та удосконалити свої вміння і навички з трьох природничих наук (фізики, хімії та біології), а також оволодіти методикою викладання нового інтегрованого курсу – природознавство (природничі науки), що читатиметься учням 10-12-х класів для непрофільних (не природничих) напрямів.

Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях.

АЛГОРИТМ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ 2021

Випускники кафедри хімії середовища та хімічної освіти  за даною спеціальністю  здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології і матимуть змогу викладати інтегрований курс в оновленій старшій школі.

Випускники Кафедри хімії середовища та хімічної освіти Факультету природничих наук отримують знання  та вміння, які дозволяють:

 • Бути високоосвіченою та самодостатньою людиною, легко адаптуватися в педагогічних та наукових колективах, добиватися успіху в будь-якій галузі діяльності;
 • Працювати в вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо;
 • Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;

Зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів “бакалавр” та  “магістр” за повний термін їх навчання  на Факультеті природничих наук Кафедри хімії середовища та хімічної освіти відповідає вимогам, що визначені в освітньо-професійних програмах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, в навчальних та робочих планах  для спеціалістів IV рівня  акредитації, затверджених в установленому порядку. Студенти мають виробничу(педагогічну) практику.

Корисна інформація:

Професійний стандарт учителя ухвалили 23 грудня 2020 року. До його розроблення долучилися вчителі, фахівці, які готують учителів і підвищення їхньої кваліфікації, проводять сертифікацію, керівники закладів освіти, а також громадські організації.

Як будуть запроваджувати профстандарту й що зміниться для вчителя, “Новій українській школі” розповіли:

Ніна Сторчак, державна експертка експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Наталя Софій, кандидатка педагогічних наук, перша заступниця директора Українського інституту розвитку освіти.

ЧОМУ ПРОФСТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ ЗАТВЕРДЖУЄ МІНЕКОНОМІКИ, А НЕ МОН

Раніше професійні стандарти затверджувало Мінсоцполітики, у тому числі Професійний стандарт вчителя початкових класів 2018 року. Нині це належить до повноважень Мінекономіки.

Це пов’язано з тим, що професійні стандарти належать до сфери трудових відносин і мають значення для оплати праці, підготовки фахівців (у тому числі за державним замовленням), а отже – для економічного та соціального розвитку.

Розробниками проєкту професійного стандарту можуть бути профільне міністерство, роботодавці та їхні об’єднання, наукові установи тощо. Проте затвердити документ може виключно Мінекономіки.

ЗМІНИ НА ЕТАПІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Проєкт Професійного стандарту до його затвердження проходив громадське обговорення, експертні вивчення, погодження з НАПН України, Профспілкою працівників освіти і науки, Національним агентством кваліфікацій. Кожного разу текст зазнавав змін, каже Ніна Сторчак.

Переважно це були уточнення формулювань, вилучення характеристик, які не можна виміряти – наприклад, “вчитель визначає якість інформаційних джерел”.

Також вносили доповнення положеннями, які важливі для кадрових питань – для приймання на роботу, підтвердженні кваліфікацій тощо. Наприклад, оскільки вчителем може бути людина не лише з педагогічною, а й іншою вищою освітою, необхідні були уточнення щодо спеціальностей і рівнів вищої освіти, за якими можуть навчатися такі особи.

“Але чимало зусиль було витрачено на те, щоби зберегти особливості стандарту, які було закладено розробниками, нові підходи, які через свою незвичність спричиняли побоювання чи обережність”, – наголошує Сторчак.

Зокрема, розробники наголошували на необхідності зберегти розвивальний, а не статичний стандарт. За словами Ніни Сторчак, професійний стандарт – це не документ, який лише констатує вимоги до вчителя для прийняття на роботу чи перевірки відповідності займаній посаді (наявність цього вимагає трудове законодавство), а й має орієнтири для професійного розвитку.

У межах проєкту МФ “Відродження” розробники профстандарту завершують роботу над брошурою, яка описує стандарт більш доступно й має з’явитися навесні.

Рекомендований строк дії Профстандарту вчителя – 5 років. Тож у подальшому його положення можуть бути розвинуті та вдосконалені з урахуванням суспільних змін, освітньої політики та інтересів учителів.

ЯК ПРОФСТАНДАРТ ПОВ’ЯЗАНИЙ ЗІ СТАНДАРТОМ ОСВІТИ

Він синхронізується з державними освітніми стандартами, наголошує Сторчак. Адже якщо вчитель має навчити учнів певних компетентностей, то й сам має їх опанувати.

Наприклад, за новими стандартами початкової та базової освіти, у складі громадянських і соціальних компетентностей учнів є уміння конструктивно співпрацювати, а до наскрізних умінь віднесено конструктивне керування емоціями, адекватне реагування на конфлікти, конструктивну комунікація.

Тому до емоційно-етичної компетентності вчителя включено здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, зокрема – уміння застосовувати методики усвідомленого та емпатичного слухання, ненасильницької та безконфліктної комунікації, запобігати конфліктам в освітньому процесі.

Такж вагоме місце в новому документі належить сучасним технологічним умінням, цифровій та медіаграмотності.

ЩО ЗМІНЮЄ ПРОФСТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ

Підготовка майбутніх учителів

Профстандарт має стати основою для розроблення і вдосконалення програм підготовки вчителів.

“Тому стандарти вищої та фахової передвищої освіти для педагогічних спеціальностей мають орієнтуватися на зміст Професійного стандарту. Їх перегляд доцільно розпочати з тим, щоби заклади освіти, які готують учителів, у новому навчальному році могли враховувати нові підходи до змісту професійної діяльності вчителя”, – каже Ніна Сторчак.

Заклади освіти, користуючись своєю автономією, уже зараз можуть наповнювати зміст дисциплін відповідно до нового Профстандарту вчителя.

Підвищення кваліфікації вчителів

З’явився єдиний і чіткий перелік компетентностей вчителя – загальних і професійних. Їхні назви та опис мають використовувати для складання програм підвищення кваліфікації вчителів (як типових, що затверджує МОН, так і тих, які розробляють суб’єкти підвищення кваліфікації).

З типових програм наразі чинною є лише програма для підвищення кваліфікації вчителів початкових класів НУШ.

Перелік компетентностей вчителя, який у ній визначено, МОН оновить, – каже Сторчак. – Але це можуть робити й самі ОІППО та інші суб’єкти підвищення кваліфікації, адже типова програма є рамковою й не заважає оновлювати зміст навчання вчителів“.

Навіть за відсутності типових освітніх програм для підвищення кваліфікації вчителів 5–11 класів, послуги з підвищення кваліфікації вчителям повинні враховувати актуальну інформацію, новації законодавства.

Як будуть впроваджувати професійний стандарт учителяФото: автор – AllaSerebrina, Depositphotos

Кожен учитель зможе завчасно оцінити рівень послуг, переглянувши програми підвищення кваліфікації на сайтах надавачів, і з’ясувати, чи орієнтовані вони на новий Профстандарт, нові освітні стандарти, рекомендації МОН із викладання навчальних предметів, індивідуальні потреби вчителя з професійного розвитку тощо. Це особливо важливо в умовах лібералізації ринку освітніх послуг із підвищення кваліфікації.

“Полегшити для вчителя пошук якісного навчання мають новостворені центри професійного розвитку, які формують бази даних програм підвищення кваліфікації та оприлюднюють їх на своїх сайтах”, – говорить Ніна Сторчак.

Підвищення кваліфікації працівників центрів профрозитку й ІППО

У межах фінського проєкту “Навчаємось разом” + проєкту ЄС запланований онлайн-курс для працівників ЦПР, частиною якого мають стати навчальні модулі з профстандарту вчителя і профстандарту керівника закладу освіти, коли останній буде затверджений. Цей онлайн-курс можна буде використовувати і для працівників ІППО та вишів, якщо їхні навчальні модулі стосуються профстандарту.

Також у межах фінського проєкту планується інформаційна кампанія. Йдеться про створення коротких відео, які би зображали компетентності – який вигляд вони мають на практиці. Уже у 2021 році ці відео можна буде використовувати для навчання майбутніх учителів і під час підвищення кваліфікації.

Самооцінювання вчителя

Одним із завдань УІРО, методистів ЦПР, працівників ІППО має стати розроблення методичних матеріалів, анкет та рекомендацій для вчителів, які допоможуть відрефлексувати свою діяльність, оцінити її, каже Наталя Софій.

Якщо вчитель призначений на посаду вперше, він може розраховувати на допомогу у вдосконаленні фахової майстерності під час педагогічної інтернатури. Для кожного інтерна складатимуть індивідуальну програму (це передбачає поки проєкт Положення про педагогічну інтернатуру), яка визначатиме напрями підтримки вчителя з боку наставника та професійні компетентності, які потрібно розвинути. Докладний опис цих компетентностей у Професійному стандарті є орієнтиром для вчителя та його наставника.

Розроблення посадових інструкцій і умови роботи

За словами експерток, профстандарт відображає весь обсяг діяльності вчителя, тому має бути основою для посадових інструкцій. У стандарті немає пункту “виконує інші завдання й доручення” ?

Профстандарт закріплює не лише вимоги до вчителя, а й умови праці. Отже, він обов’язковий не лише для вчителя, а і для роботодавця. Роботодавець має обґрунтувати управлінські рішення, у тому числі кадрові, з урахуванням профстандарту. Він планує підвищення кваліфікації вчителів, формує систему їх мотивації та стимулювання. Профстандарт – це також орієнтир для підтвердження педрадою результатів неформального та інформального навчання вчителів.

Також, крім обов’язку вчителя дбати про здоров’я учнів, у стандарті передбачено здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності. Ще один документ, який було затверджено наприкінці 2020 року (План заходів із реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій Українській Школі на 2021 рік, розпорядження Кабміну від 23 грудня 2020 р. №1668-рпередбачає обов’язок для роботодавців створювати умови для рухової активності та здорового харчування педпрацівників, розвивати культуру піклування про своє здоров’я.

Атестація вчителів

За словами Ніни Сторчак, механізм атестації цьогоріч зміниться. Зараз під час атестації орієнтуються на критерії відповідності кваліфікаційним категоріям із чинного Типовеого положення про атестацію (спеціаліст, друга, перша і вища категорії). Проте в новому Положенні таких критеріїв не буде.

Тому важливе значення матиме Орієнтовний опис професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників (розділ VІІ профстандарту).

За словами Сторчак, коли його почнуть використовувати під час атестації, це мінімізує суб’єктивізм оцінювання з боку атестаційної комісії, запобігатиме ухваленню рішень без обґрунтовання й порушенню прав учителів.

Сертифікація вчителів

Цьогорічна сертифікація вчителів, на яку розпочнеться реєстрація вже 18 січня, також враховуватиме підходи профстандарту. Це буде відбуватися органічно, оскільки програма незалежного тестування та методика експертного оцінювання компетентностей учителів уже орієнтовані на підходи НУШ, каже Сторчак.

Під час пілотування сертифікації апробовувалися ідеї та механізми, які враховано в профстандарті. Навчання цього року нових та підвищення кваліфікації раніше підготовлених експертів також мають проводити з урахуванням нового профстандарту.