Олімпіада для учнів випускних класів (+20 балів до ЗНО з Хімії)

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2020-2021 році з хімії, призерам якої під час вступу до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до сертифікату ЗНО з хімії додаватиметься до 20 балів при вступі на спеціальності 014 Середня освіта (хімія), Середня освіта (біологія та здоров’я людини), 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 101 Екологія, 091 Біологія (ОП «Біологія та лабораторна діагностика», «Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень»).

Олімпіада проводиться в два тури:

I тур (дистанційний, заочний) проводиться з 03 лютого до 05 березня 2021 року;

ІІ тур (очний* або дистанційний) проходитиме 03 квітня 2021 р. на Факультеті природничих наук за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201.

*за умови покращення епідеміологічної ситуації спричиненої COVID-19

Усі учасники першого (заочного) туру олімпіади повинні заповнити анкету (за покликанням https://forms.gle/wB3ZJzC3UdXhYiHPA) та надіслати відповіді до завдань першого туру у електронному вигляді (якісну перескановану копію зошита з розв’язаними завданнями, включно із обкладинкою, де зазначено клас, ПІП та контактні дані учасника у форматі pdf чи jpg) не пізніше 05 березня 2021 року за вказаною адресою: liliia.midak@pnu.edu.ua

Результати І туру будуть оприлюднені на сайті Факультету природничих наук не пізніше 05 березня 2021 року.

ВАЖЛИВО: до участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.

Запрошення на участь у другому турі та умови його проведення будуть надіслані переможцям І туру за вказаною електронною адресою

Контакти:

email: liliia.midak@pnu.edu.ua

тел. +380663486128

Завдання_І етап ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО (ЗАОЧНОГО) ТУРУ ОЛІМПІАДИ

 

І. Тести (10 балів)

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну або кілька правильних відповідей. Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

 

 1. Як зміниться швидкість реакції, якщо температуру реакції знизити з 50 °С до 20 °С, температурний коефіцієнт реакції рівний 3(γ=3)?
 2. A. зменшиться в 3 рази
 3. B. зменшиться в 27 раз
 4. C. збільшиться в 27 раз
 5. D. збільшиться в 3 рази
 6. E. збільшиться в 30 разів

 

 1. Обчисліть константу рівноваги реакції 2NO+O2=2NO2, якщо рівноважні концентрації дорівнюють: [NO2]=0,8 моль/дм3, [O2]=0,2 моль/дм3, [NO]=0,4 моль/дм3.
 2. A. 1
 3. B. 2
 4. C. 10
 5. D. 16
 6. E. 20

 

 1. Укажіть пару електролітів, реакція між якими у водному розчині не відбувається:
 2. A. NaBr та KOH
 3. B. Na2S та HCl
 4. C. K2CO3 та H2SO4
 5. D. Fe(NO3)3 та NaOH
 6. E. NaCl та AgNO3

 

 1. Яку сіль треба розчинити у воді, щоб збільшити в ній концентрацію йонів Гідрогену?
 2. A. NaCl
 3. B. Na2CO3
 4. C. ZnCl2
 5. D. K3PO4
 6. E. K2SO4

 

 1. Для приготування 1 дм3 0,1М розчину сульфатної кислоти необхідно взяти:
 2. A. 98 г H2SO4
 3. B. 980 г H2SO4
 4. C. 0,098 г H2SO4
 5. D. 49 г H2SO4
 6. E. 9,8 г H2SO4

 

 1. Укажіть число протонів в S2-:
 2. A. 18
 3. B. 16
 4. C. 17
 5. D. 15
 6. E. 14

 

 1. Алкадієнами називають вуглеводні аліфатичного ряду, які містять два подвійні зв’язки. Визначте загальну формулу гомологічного ряду алкадієнів.
 2. A. CnH2n-2
 3. B. CnH2n+2
 4. C. CnH2n
 5. D. CnH2n+1
 6. E. CnH2n-1

 

 1. Яка з перелічених сполук може існувати у формі цис- і транс- ізомерів:
 2. A. Бут-1-ен
 3. B. Циклобутан
 4. C. Бут-2-ен
 5. D. 2-Метилпропен
 6. E. 3,4-Дихлорбут-1-ен

 

 1. Які типи атомів Карбону зустрічаються в молекулах алканів з нерозгалуженим ланцюгом атомів Карбону:
 2. A. Первинні і вторинні
 3. B. Тільки первинні
 4. C. Тільки вторинні
 5. D. Третинні і четвертинні
 6. E. Тільки третинні

ІІ. Задачі

 1. Скільки і яких перетворень спостерігається під час розпаду Th232®Pb208? Відповідь обґрунтуйте та підтвердіть відповідними рівняннями. (11 балів)
 2. У колбочку з притертим корком відважили 2,1891 г льодяної оцтової (етанової) кислоти, додали 25 мл води, кількісно перенесли у мірну колбу та розвели дистильованою водою до загального об’єму 500, 1 мл (місткості колби). Аліквоту 25,03 мл титровано за фенолфталеїном 18,1 мл розчину натрій гідроксиду із молярною концентрацією 0,0983 моль/л. Визначте масову частку етанової кислоти у дослідженому зразку кислоти? (13 балів)
 3. Через розчин купрум(ІІ) сульфату пропускали струм 30 хв. У результаті цього процесу виділилось 0,2500 г міді. Амперметр показував 0,40 А. Яка його похибка? (11 балів)
 4. Визначте речовини A, B і D у наведеній схемі окисно-відновної реакції (А – відновник, В – окисник, D – речовина, що визначає середовище). Складіть схеми електронного балансу і доберіть коефіцієнти. Відповідь обґрунтуйте. (10 балів)

A+B+D®MnSO4 + S¯ + Na2SO4 + K2SO4 + H2O

 1. Суміш сірки й вуглецю масою 12,0 г помістили в концентровану сульфатну кислоту. Отриману газову суміш пропустили крізь хлорну воду. До одержаного розчину додали розчин барій хлориду, взятого з надлишком. Випав осад масою 302,9 г. Обчисліть масову частку сірки в суміші (%).(15 балів)
 2. Під час розчинення сплаву цинку, алюмінію і невідомого металу в хлоридній кислоті виділилось 2,912 дм3водню (н.у.), а при розчиненні цієї ж кількості сплаву в розчині натрій гідроксиду виділилось 2,24 дм3 водню (н.у.) і утворилось 1,68 г нерозчинного осаду. Визначте невідомий метал. (13 балів)
 3. У результаті нітрування 30,67 г ароматичного вуглеводню одержали мононітропохідну, яку відновили воднем (у момент його виділення) й одержали нову речовину (відносний вихід продукту – 60%). Одержана речовина повністю поглинає газ, що виділяється під час дії концентрованої сульфатної кислоти, взятої у надлишку, на 11,7 г натрій хлориду. Встановіть структуру вуглеводню. Обчисліть масу органічного продукту реакції, який можна одержати в результаті окиснення 9,2 г цього вуглеводню водним розчином калій перманганату. (17 балів)