Луцась Анна Віталіївна

Кандидат хімічних наук,

доцент

Scopus

Web of Science

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 09.02.1978р. в місті Івано-Франківськ. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю: Хімія у 2000 році. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Механізм утворення ферит-хромітів магнію методом співосадження гідроксидів та шляхом твердофазних взаємодій”.

Координатор філії ДівчатаSTEM ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, член Української асоціації дослідників освіти.

Google Scholar Anna Lucas

Список наукових праць

(станом на 01.03.2020р.)

Статті в журналах

 1. Кристалоквазіхімічний механізм адсорбції поверхнею твердих тіл типу шпінелі і гранату / С.С.Лісняк, А.В.Бітнєва, В.О.Коцюбинський та інші. // Фізика і хімія твердого тіла.- 2001.- Т.2. – № 3. – С.507–510.
 2. Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окиснення вюститу і вплив домішок на його властивості / М.П. Матківський, А.В. Бітнєва, С.С. Лісняк та інші. // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т.3. – №3. – С. 449 – 453.
 3. Шпінеліди в системі: оксид магнію-сесквіоксиди заліза і хрому, їх кристалоквазіхімія та процеси відновлення / А.В. Бітнєва, С.С. Лісняк, М.П. Матківський та інші. // Укр. хим. журнал.- 2003. – Т 69.- № 7-8.- С. 26-30.
 4. Бітнєва А.В., Матківський М.П., Яремій І.П. Кристалохімічні параметри ферит-хромітів магнію, одержаних методом гідроокисного співосадження // Вопросы химии и химической технологи. – 2005. – №1. – С. 80-82.
 5. Битнёва А.В. Кристаллохимические параметры и кристаллоквазихимия шпинелидов системы оксид магния – сесквиоксиды железа и хрома // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2005. – Прил. №3. – С.60-65.
 6. Бітнєва А.В. Феритоутворення при термообробці системи гідроксидів магнію, заліза та хрому // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т. 7. – №1. – С. 97-101.
 7. Луцась А.В., Яремій І.П., Матківський М.П. Утворення кристалохімічної структури шпінелідів системи , одержаних за гідроокисною та керамічною технологією // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – №5/6(77). – С.57 – 64.
 8. Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів / Г.О. Сіренко, М.Б. Складанюк, А.В. Луцась та ін. // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т. 16. – №2. – С. – 360 – 372.
 9. Електрична стимуляція зарядно-розрядних процесів електрохімічних конденсаторів / І.М. Будзуляк, М.О. Николюк, А.В. Луцась та ін. // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т. 16. – №3. – С. – 565 – 569.
 10. Mossbauer studies of system obtained by the hydroxide co-precipitation method / A. Lucas, V. Mokliak, I. Yaremiy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №6 (89). – P.56 – 63.
 11. Developing and Programming the Algorithm of Refinement of the Crystal Structure of Materials with Possible Isomorphouse Substitution / A. Lucas, S. Yaremiy, I. Yaremiy and etc. ( Fedoriv, O. Vlasii) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5, №5 (95). – P. 61 – 67.
 12. XRay Diagnosticsof the Structure of Nearsurface Layers of Ionimplanted Monocrystalline Materials / A. Lucas, S. Yaremiy, I. Yaremiy and etc. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, №12 (96). – P. 50 – 57.

Статті в наукових збірниках, вісниках та доповіді в матеріалах конференцій

 1. Кристалоквазіхімічні розрахунки та прогнозування властивостей сполук типу шпінелей / М.П. Матківський, А.В. Бітнєва, С.С. Лісняк та ін. // Вісник Прикарп. ун-ту. Математика, фізика. – Івано-Франківськ: Плай. – – №2. – С.114 – 120.
 2. Шпінеліди в системі: оксид магнію-сесквіооксиди заліза і хрому, їх кристалоквазіхімія та процеси відновлення / А.В. Бітнєва, С.С. Лісняк, М.П. Матківський, С.М. Нємий // Вісник Прикарп. ун-ту. Хімія. – Івано-Франківськ: Плай. – – №1. – С. 3 – 13.
 3. Луцась А.В., Матківський М.П. Кристалоквазіхімічний механізм твердо фазного синтезу ферит-хромітів магнію // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. ім. В.Гнатюка. Хімія. – Тернопіль. – 2006. – Вип.10. – С. 32-36.
 4. Луцась А.В., Матківський М.П. Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених магній, ферум та хром гідроксидів // Вісник Прикарп. ун-ту. Хімія. – Івано-Франківськ: Гостинець. – – №5. – С. 4 – 10.
 5. Синтез структура та електрохімічні властивості нанорозмірного порошку LaCrO3 / Б.К. Остафійчук, М.Л. Мохнацький, Луцась та ін. // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Фізика, електроніка. – 2015. – Т.4. – Вип. 1. – С.34-38.
 6. Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу / А.В. Луцась, І.П. Яремій, М.П. Матківський та ін. // Вісн. нац. техн. ун-ту “ХПІ”. Мех.-техн. сист. та компл. – Х.: НТУ “ХПІ” – 2015. – №49 (1158) – С.26 – 32.
 7. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій: Автореф. дис… канд .хім. наук: 02.00.21 / А.В. Луцась; Прикарп. нац. ун-т ім. В Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с.
 8. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій: Дис… канд .хім. наук: 02.00.21 / А.В.Луцась; Прикарп. нац. ун-т ім. В Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 139с.

Тези доповідей на конференціях

 1. Бітнєва А.В., Закржевський О.Ю., Микитин І.М. Кристалоквазіхімічні розрахунки та прогнозування властивостей сполук типу шпінелей // Тез. доп. ІІ Всеукр. конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. 17-18.05.01. – Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. – С.33.
 2. Лісняк С.С., Нємий С.М., Бітнєва А.В. Кристалоквазіхімічні дослідження координаційних сполук типу шпінелей в системі MgO – Fe2O3 – Cr2O3 // Тез. доп. XV Укр. конф. з неорганічної хімії за міжнародною участю (XVth UCIC). – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С.79.
 3. Матківський М.П., Бітнєва А.В. Термогравіметричні дослідження ферит-хромітних шпінелей отриманих методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. ІХ наук. конф. “Львівські хімічні читання”. – Львів, 2003. – С. Ф58.
 4. Бітнєва А.В., Матківський М.П. Синтез ферит-хромітних порошків методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. наук.-практ. конф. “Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ)”. – Ніжин, 23-25.03.04. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя. – 2004. – С.120-121.
 5. Бітнєва А.В., Матківський М.П. Дослідження ферит-хромітів магнію одержаних методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. міжнар. конф. студ. та аспір., присв. 75-річчю з дня нар. ак. О.В. Богатського “Сучасні напрямки розвитку хімії”. – Одеса, 19-23.04.04. – Одеса: Астропринт. – 2004. – С.10.
 6. Бітнєва А.В. Кристалоквазіхімічний механізм каталізу на ферит-хромітах магнію // Тез. допов. ІІ міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молодих вчених “Хімія і сучасні технології”. – Дніпропетровськ, 26-28.04.05. – 2005. – С.8.
 7. Бітнєва А.В. Кристалохімічні параметри координаційних сполук типу шпінелі в системі MgO – Fe2O3 – Cr2O3 // Тез. доп. VІ Всеукр. конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. 17-18.05.05. – Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. – С.9.
 8. Бітнєва А.В. Ферит-хроміти магнію з позиції теорії кристалоквазіхімії // Тез. допов. Х наук. конф. “Львівські хімічні читання”. – Львів, 2005. – С. Н54.
 9. Луцась А.В., Яремій І.П. Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи , одержаних за гідроокисною та керамічною технологією // Тез. доп. ІІ Всеукр. конф. студентів, аспірантів та мол. вчених з хім. та хім технології. – Київ. 26-28.04.07. – Київ: Київ. політех. інститут, 2007.
 10. Луцась А.В., Мокляк В.В. Мессбауерівські дослідження магній ферит-хромітів // Тез. допов. Х наук. конф. “Львівські хімічні читання”. – Львів, 30.05.-01.06.2007. – С. Н4.

Авторські свідоцтва і патенти на винаходи

 1. Пат. 86201 (Україна), МПК С01G 49/00, C01F 5/00 / Спосіб одержання ферит-хромітів магнію шляхом сумісного осадження гідроксидів: А.В. Луцась, М.П. Матківський. Прик. нац. ун-т. – №200512223. – Заявл. 19.12.05. Опубл. 10.04.2009. – Оф. бюл. “Промислова власність”. – №7. – 2009.

 

Коло наукових інтересів:

 • вивчення впливу антропогенного навантаження на якісні характеристики води річки Прутець Яблуницький, що протікає через село Поляниця;
 • інтергація предметів природничого спрямування;
 • методика викладання хімії, екології та природознавства у вищих навчальних закладах

Список науково-методичних праць

(станом на 01.03.2020р.)

 1. Гуцуляк Б.М., Малахова І.В., Бітнєва А.В. Лабораторний практикум з аналітичної хімії для спеціальностей “Біологія” і “Біохімія” – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2005. – 50с.
 2. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з курсу аналітична хімія. Кількісний аналіз / Б.М. Гуцуляк, І.В. Малахова, А.В. Луцась. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2005. – 90с.
 3. Шийчук О.В., Луцась А.В., Мідак Л.Я. Конспект лекцій з курсу „Радіохімія”. Навчальний посібник для студентів спеціальності „Хімія”. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2006. – 82с.
 4. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з курсу аналітична хімія. Якісний аналіз / Б.М. Гуцуляк, І.В. Малахова, А.В. Луцась. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – 62с.
 5. Контроль знань студентів (тестові завдання з неорганічної хімії) для спеціальності «Агрохімія». Ч.І / Луцась А.В., М.Б. Складанюк, І.В.Малахова. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2016. – 80 с.
 6. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з курсу Екологічна хімія. Частина І / А.В. Луцась. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2016. – 51 с.
 7. Екологічна хімія. Курс лекцій. / А.В. Луцась. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2016. – 76 с.
 8. Практика (Інструктивно-методичні матеріали до проходження виробничої (педагогічної) практики студентами спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) і 014.15 Середня освіта (Природничі науки)) / Луцась А.В., Тарас Т.М., Матківський М.П., Федорів Т.М. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – 75 с.