Вибіркові дисципліни 014.06 Середня освіта (Хімія)

Дисципліни вільного вибору студента

014.06 Середня освіта (Хімія)

Кафедри хімії середовища та хімічної освіти

Факультету природничих наук

Положення _ дисципліни вільного вибору

Наказ_271 від 24.06.2016

Заява_дисципліни вільного вибору

   

№ з/п Назва дисципліни Викладач Обсяг (кредити), пререквізити Анотація дисципліни
ВК 42 Природоохоронне законодавство та екологічне право Матківський Микола Петрович 3

Хімічна екологія

Філософія

БЖД та ЦЗ

Екологія

 

Дисципліна «Природоохоронне законодавство та екологічне право» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (за предметними спеціальностями)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на виконання типових завдань з фахової професійної діяльності відповідно до посадових обов’язків з урахуванням галузі професійної діяльності.
ВК 43 Правознавство Данилюк Марина Богданівна 3

Філософія

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є право як регулятор суспільних відносин у різних сферах суспільного життя.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.            Основи теорії держави і права

2.            Основні галузі права України

Вивчення навчальної дисципліни «Основи права» є формою правової освіти студентів неюридичних спеціальностей. Це зумовлено рядом факторів: по-перше, необхідністю сформувати у студентів належний рівень правосвідомості; по-друге, потребою в оволодінні ними практичними навичками застосування чинного законодавства України; по-третє, необхідністю виробити у студентів вміння аналізувати наявні в Україні правові явища, державно — правову дійсність та правові процеси.

 Основними джерелами цієї виступають Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

ВК 44 Історія хімії Тарас Тетяна Миколаївна 3

Історія України, Філософія, Загальна і неорганічна хімія

 

Історія хімії є одним з інтеграційних курсів, де об’єднано у вигляді логічного цілого всю сферу знання, що вивчається студентом. Під час вивчення дисципліни встановлюється зв’язок між природничими та гуманітарними предметами. Викладання даної дисципліни направлено на рішення ряду виховних та практичних завдань. Одержанні знання дозволять розвити адаптивну можливість та професійну лабільність студентів, як майбутніх випускників. Введення історичного елементу у викладання кожної науки, і особливо хімії, зацікавлює і показує, що наука – не лише сукупність правил і фактів, а плід зусиль багатьох поколінь дослідників, які жили і живуть у всіх країнах світу
ВК 45 Стандартизація і сертифікація Матківський Микола Петрович 6

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Шкільний курс хімії та екології

 

 

Дисципліна «Стандартизація і сертифікація» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення з основ стандартизації та сертифікації освітньої діяльності, категорії нормативних документів (НД), порядку розроблення, побудови та затвердження НД, документації менеджера освітнього процесу.
ВК 46 Сучасні енергетичні проблеми людства Матківський Микола Петрович 6

Фізика

Хімічна екологія

Екологія

Вища математика

БЖД та ЦЗ

Дисципліна «Сучасні енергетичні проблеми людства» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу загальної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів загально фахової професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення основних видів сучасних енергетичних ресурсів (вуглеводні, електроенергетика, гідроенергетика, атомна енергетика) та необхідності освоєння альтернативних джерел енергії (сонячної, вітрової, термоядерної, синтетичного палива, енергії землі, світового океану, побутових відходів, біоенергетики).
ВК 47 Релігієзнавство Білоус Світлана Іванівна 6

Філософія

Історія української культури

Кожна людина має відношення до поняття духовність. В кожного духовність проявляється в особливий спосіб. Часто духовність тісно пов’язують (чи співвідносять) з релігійністю.

Релігієзнавство як навчальний предмет допомагає студентові зрозуміти сутнісні сегменти духовності, зорієнтуватися у конфесійному оточенні суспільства; сприяє толерантному ставленню до представників різного релігійного світогляду; навчає диференціювати релігії і релігійні організації, конфесії, напрями  за їх характерними ознаками.

Релігієзнавство – гуманітарна дисципліна, яка впливає на формування і розвиток плюралістичного світогляду, розуміння понять: духовність, свобода віросповідань, конфесійна приналежність, віра, віруючі, релігія, релігійні організації, екуменізм тощо.

Релігієзнавство знайомить із основними класифікаціями релігій у світі, зокрема в Україні, та їх характерними особливостями; взаємозв’язком релігій з культурою, мистецтвом, національними та іншими суспільно-історичними процесами.

Під час вивчення релігієзнавства передбачається ознайомлення із особливостями віровчення та культу основних релігій та релігійних організацій, що мають місце у світовому та українському конфесійному просторі.

ВК 48 Кристалохімія Базюк Лілія Володимирівна 6

Фізика

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Дисципліна «Кристалохімія» належить до переліку вибіркових дисциплін за напрямом підготовки «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії, які є теоретичною та практичною базою для вивчення профільних дисциплін на наступних курсах. Без знань з кристалохімії не можливо вирішити завдання і проблеми координаційної, фізичної та колоїдної хімії та інших дисциплін. Кристалохімія дозволяє визначити кристалічну структуру, пов’язати її з електронною будовою атомів і на цій основі пояснити фізичні та хімічні властивості матеріалу. Як наслідок, кристалохімія уможливлює створення наукових засад вибору речовин для розробки нових матеріалів із необхідними для практичного застосування властивостями.
ВК 49 Хімічні процеси в природі Базюк Лілія Володимирівна 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Аналітична хімія

Шкільний курс хімії та екології Екологія

 

Дисципліна «Хімічні процеси в природі» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за напрямом підготовки «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії, які є теоретичною та практичною базою для вивчення основ біохімічних процесів живих організмів, зокрема, людини, тварин та рослин; моніторингу об’єктів навколишнього середовища, вивчення води, повітря та ґрунтів.
ВК 50 Методи органічного синтезу Лучкевич Євген Романович 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

 

Навчальна дисципліна «Методи органічного синтезу» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія). Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на засвоєння теоретичних  і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних тем дотичних до органічної хімії та методів їх синтезу.
ВК 51 Лабораторний практикум з органічного синтезу Лучкевич Євген Романович 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Аналітична хімія

Органічна хімія

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з органічного синтезу» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на засвоєння теоретичних  і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних тем дотичних до органічної хімії та методів їх синтезу.
ВК 52 Біоорганічна хімія Тарас Тетяна Миколаївна 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Шкільний курс природознавства (біологія)

Основною метою навчання є формування творчих здібностей учнів, їх світогляду, яку можна досягнути розвиваючі пізнавальний інтерес учнів до навчання. Викладання матеріалу розкриваючи міждисциплінарні зв’язки є одним з засобів, що впливає на особистість учня, оскільки саме зв’язок між окремими дисциплінами ілюструє інтеграційні процеси, що відбуваються в науці і суспільстві. Біоорганічна хімія є однією з дисциплін, що дозволяє сформувати зв’язок між хімією і біологією, адже основною задачею цією науки є з’ясування взаємозв’язку структури і механізму дії біоорганічних сполук. Вивчення цієї дисципліни дозволить сформувати у студентів наукове уявлення про зв’язок між будовою органічних молекул і їх біологічними функціями. «Біоорганічна хімія» є вибірковою дисципліною, яка є базовою частиною професійної підготовки студента. Учбова дисципліна «Біоорганічна хімія» базується на дисциплінах «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізика», «Органічна хімія», «Фізична хімія», з іншого боку є фундаментом для наступних дисциплін загально професійного спрямування
ВК 53 STEM-освіта Мідак Лілія Ярославівна

 

3

Вища математика, Фізика, Загальна хімія, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Екологія, Шкільний курс природознавства, Шкільний курс хімії та екології, Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням)

Дисципліна «STEM-освіта» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім

рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за

освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування професійної компетентності майбутніх учителів-предметників природничого спрямування в галузі застосування STEM-технологій в закладах загальної середньої освіти з метою розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі пізнавальної діяльності та їх залучення до дослідницького навчання.

ВК 54 Харчова хімія Кузишин Ольга Василівна

 

6

Неорганічна хімія,

Органічна хімія,

Аналітична хімія,

Фізична хімія,

Колоїдна хімія

Дисципліна «Харчова хімія» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії продуктів харчування з метою оволодіння теоретичними основами раціонального харчування, принципами здорового способу життя.
ВК 55 Хімія гетероциклічних сполук Тарас Тетяна Миколаївна 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Методи органічного синтезу

Механізми органічних реакцій

 

Дисципліна «Хімія гетероциклічних сполук» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії гетероциклічних сполук. Хімія гетероциклічних сполук є одним із важливих розділів органічної хімії. Гетероциклічні сполуки широко розповсюджені в природі, синтезована велика кількість. На теперішній час значення цього розділу настільки велике, що без його знання не можлива якісна підготовка вчителя хімії.
ВК 56 Хімія атмосфери Матківський Микола Петрович 3

Хімічна екологія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Екологія

Аналітична хімія

Дисципліна «Хімія атмосфери» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення забруднюючих речовин в атмосфері та їх хімічні перетворення, ролі антропогенних чинників навколишнього середовища у вирішенні сучасних екологічних проблем на основі філософії хімічних досліджень та інженерії з метою мінімізації впливу, використання та продукування  шкідливих речовин.
ВК 57 Основи хімічної технології Матківський Микола Петрович 3

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Екологія

Фізика

Вища математика

Дисципліна «Основи хімічної технології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення основ  прикладної хімічної технології і формування здатностей аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів.
ВК 58 Координаційна хімія Базюк Лілія Володимирівна 6

Фізика, Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Екологія

 

Дисципліна «Координаційна хімія» належить до переліку вибіркових дисциплін освітнього рівня «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на поєднання знань з різних розділів хімії, зокрема загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, основ хімічного аналізу. Студенти отримають уявлення про теорію будови, номенклатуру, основні властивості координаційних сполук та їх роль у природі та житті людини.
ВК 59 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Шпарик Віктор Юрійович 6

Екологія

Аналітична хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Актуальність охорони навколишнього середовища, що перетворилася в глобальну проблему, пов’язана головним чином зі зростанням антропогенного впливу. Це зумовлено демографічним вибухом, урбанізацією, що прискорюється, розвитком гірничих розробок і комунікацій, забрудненням навколишнього середовища відходами, надмірним навантаженням на орні землі, пасовища, ліси, водойми. У результаті гірничо-технічної діяльності у світі порушено не менше 15-20 млн. га земель, з них 59% площі використано під різні гірничі виробки, 38% – під відвали пустої породи або відходів збагачення, 3% – місця осідання, провалів та інших порушень поверхні, пов’язаних з підземними розробками. Інколи порушення правил ведення гірничих робіт чи масштабна аварія призводить до катастрофічних незворотних наслідків
ВК 60 Біологічно активні сполуки Тарас Тетяна Миколаївна 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Життєдіяльність організму забезпечується двома процесами – асиміляцією та дисиміляцією, в основі яких лежить обмін речовин між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Для нормального перебігу цих процесів необхідно підтримувати сталість хімічного складу та фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища організму, яке залежить від багатьох факторів, серед яких важливе місце займають біологічно активні сполуки, які поступають до організму з їжею. Біологічно активні сполуки – це речовини, що впливають на біологічні процеси в організмі тварин та людини. До біологічно активних сполук належать як відносно прості органічні молекули так і складні високомолекулярні сполуки. Біологічно активні сполуки це один з курсів, що дозволить сформувати міждисциплінарні зв’язки між органічною хімією і біологією під час вивчення природничих дисциплін, та сформувати наукове уявлення про єдність процесів у живому організмі
ВК 61 Лабораторний практикум з неорганічного синтезу Матківський Микола Петрович 6

Неорганічна хімія

Хімічна екологія

БЖД та ЦЗ

 

Дисципліна «Лабораторний практикум з неорганічного синтезу» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на засвоєння теоретичних  і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних тем дотичних до неорганічної хімії, будови речовин та хімії неорганічних продуктів.
ВК 62 Хімія природних сполук Тарас Тетяна Миколаївна 6

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Дисципліна «Хімія природних сполук» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії природних сполук з метою розкриття ключової ролі основних класів природних сполук у функціонування живої клітини.
ВК 63 Олімпіадні задачі з хімії Кузишин Ольга Василівна 3

Математика,

Фізика,

Неорганічна хімія,

Органічна хімія,

Фізична хімія,

Шкільний курс хімії та екології,

Методика викладання хімії, екології та природознавства,

Методика розв’язування задач

 

Дисципліна «Олімпіадні задачі з хімії» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування і розвиток у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань методики розв’язування та використання задач підвищеного рівня складності, олімпіадних задач під час викладання шкільного курсу «Хімія».

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих під час вивчення курсів «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Шкільний курс хімії та екології», «Методика розв’язування задач», «Позакласна робота з хімії, екології та природознавства».

Під час засвоєння дисципліни «Олімпіадні задачі з хімії» студенти знайомляться з основними типами задач, методикою розв’язування хімічних задач підвищеного рівня складності, методикою навчання учнів розв’язуванню задач різного типу та рівня складності.

ВК 64 Хімія високомолекулярних сполук Базюк Лілія Володимирівна 6

Органічна хімія

Біоорганічна хімія

Загальна хімія

 

Дисципліна «Хімія високомолекулярних сполук» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії високомолекулярних сполук, які є теоретичною та практичною базою для узагальнення та закріплення знань з органічної хімії. Завдяки даному курсу майбутні вчителі хімії набувають знань про специфічні, часто унікальні властивості цих складних, але цікавих речовин. Це не лише поглибить їх набуті раніше знання з хімії в цілому, а й дозволить розширити уявлення про сфери практичного використання полімерів та природних високомолекулярних сполук.
ВК 65 Хімія навколишнього середовища Кузишин Ольга Василівна 6

Математика,

Фізика,

Неорганічна хімія,

Органічна хімія,

Екологія,

Хімічна екологія

 

Дисципліна «Хімія навколишнього середовища» належить до переліку вибіркових дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії навколишнього середовища з метою оволодіння методами визначення хімічних інґредієнтів в об’єктах навколишнього середовища.
ВК 66 Екохімічні технології Матківський Микола Петрович 3

Хімія ВМС

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Хімічна екологія

 

Дисципліна «Екохімічні технології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на четвертому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення ролі хімії та хімічного виробництва у вирішенні сучасних екологічних проблем на основі філософії хімічних досліджень та інженерії з метою створення продуктів та процесів, які дозволять мінімізувати використання та виробництво шкідливих речовин.
ВК 67 Основи хімічної та екотоксикології Мідак Лілія Ярославівна 3

Неорганічна хімія, Органічна хімія, Екологія, Радіохімія та радіоекологія, Аналітична хімія, Хімічна екологія

Дисципліна «Основи хімічної та екотоксикології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань токсикологічної хімії з метою оволодіння методами природної і штучної детоксикації організму та специфічної антидотної терапії.
ВК 68 Статистичні методи в хімії та екології Мідак Лілія Ярославівна

Базюк Лілія Володимирівна

 

6

Вища математика, Загальна хімія, Неорганічна хімія, Екологія

 

Дисципліна «Статистичні методи в хімії та екології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує

формування у студентів цифрової професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань статистичної оцінки одержаних  результатів вимірювання, методів моделювання та оптимізації експерименту в хімії та екології

ВК 69 Вплив хімічно-небезпечних речовин на довкілля Кузишин Ольга Василівна 6

Аналітична хімія,

Екологія,

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

 

Дисципліна «Вплив хімічно-небезпечних речовин на довкілля» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії, які є теоретичною та практичною базою для вивчення основ біохімічних процесів живих організмів, зокрема, людини, тварин та рослин; моніторингу об’єктів навколишнього середовища, вивчення води, повітря та ґрунтів.

 

ВК 70 Екологія рослин Волчовська Олександра Євгенівна 6

Екологія

Хімічна екологія

Екологія рослин – комплексна наука, що вивчає відносини рослинних організмів та їхніх угруповань між собою та з навколишнім середовищем. Основний об’єкт дослідження в екології — екосистеми, тобто локалізована в просторі та динамічна в часі сукупність популяцій різних організмів й умов існування, які перебувають у постійному взаємозв’язку.

У запропонованому курсі узагальнено сучасні знання про рослинний світ та його унікальну функціональну роль в окремих екосистемах і в біосфері в цілому. Детально проаналізовані абіотичні та біотичні умови життєдіяльності рослин, екологічні групи рослин за відношенням до різних умов існування, адаптаційні можливості та стійкість рослинних організмів до несприятливих факторів.

Показано значення рослин у кругообігу речовин і трансформації сонячної енергії, глобальні масштаби процесу фотосинтезу, який є основою первинної біопродуктивності, його значення у відтворенні

біоресурсів і збереженні екологічної рівноваги сучасної біосфери.

ВК 71 Практикум з біоекології Матківський

Микола Петрович

6

Шкільний курс природознавства (біологія)
Екологія

Органічна хімія

Фізика

Вища математика

Аналітична хімія

Дисципліна «Практикум з біоекології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованих компетентностей пов’язаних з відносинами організмів (особин, популяцій, біоценозів) між собою та довкіллям і  спрямована на засвоєння теоретичних і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних тем дотичних до фундаментальних природничих наук (біології, екології та хімії), тому від здобувачів очікується базове розуміння фізики, вищої математики, хімії та обчислювальної техніки.
ВК 72 Екологія тварин Микитин Тетяна Василівна 6

Екологія

Хімічна екологія

Екологія рослин

Дисципліна «Екологія тварин» є вибірковою навчальною дисципліною для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання про екологічні особливості тварин, їх адаптації до умов зовнішнього середовища,

особливості угруповань тварин різних рівнів, для формування у бакалаврів уявлень про різноманіття тваринного світу, закономірності поширення різних видів та причинно-наслідкових зв’язків живого з довкіллям. Тому в курсі представлено огляд як сучасних концепцій екології, так і процесів та інструментів, які потрібні для формування фахових компетентностей і навичок.

 

ВК 73 Механізми органічних реакцій Лучкевич Євген Романович 3

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Навчальна дисципліна «Механізми органічних реакцій» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійноорієнтованої компетентності та спрямована на засвоєння теоретичних і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних тем дотичних до органічної хімії та методів їх синтезу.

 

ВК 74 Екологія людини Микитин Тетяна Василівна 6

Екологія

Хімічна екологія

Екологія рослин

Екологія тварин

Дисципліна «Екологія людини» є вибірковою навчальною дисципліною для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). Курс розроблено таким чином, щоб надати

здобувачам необхідні знання щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції. Тому в курсі представлено огляд як сучасних концепцій екології, так і процесів та інструментів, які потрібні для

формування фахових компетентностей і навичок.

 

ВК 75 Хімія лікарських препаратів Кузишин Ольга Василівна 6

Загальна хімія,

Неорганічна хімія,

Органічна хімія,

Аналітична хімія,

Фізична та колоїдна хімія

Біоорганічна хімія,

Хімія гетероциклічних сполук

Дисципліна «Хімія лікарських препаратів» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії лікарських препаратів з метою оволодіння методами ідентифікації, кількісного визначення, контролю якості лікарських засобів.
ВК 76 Методи контролю та моніторингу довкілля Лучкевич Євген Романович 3

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Аналітична хімія

Органічна хімія

Хімічні процеси в природі

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Хімія навколишнього середовища

Екологія

Вплив хімічно-небезпечних речовин на довкілля

 

 

Дисципліна «Методи контролю та моніторингу довкілля» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у студентів цифрової професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення системного та типового комплексного навчального матеріалу, що стосується характеристик об’єктів природного середовища та пов’язаних з ними особливостей методології і практики їх аналізу та моніторингу довкілля, що використовуються в хімії (та природничих науках, в цілому) та професійній педагогічній діяльності.
ВК 77 Сировинні ресурси хімічної промисловості Тарас Тетяна Миколаївна  

3

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Екологія

Основи хімічної технології

Шкільний курс природознавства (географія)

Вплив хімічно-небезпечних речовин на довкілля

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

Дисципліна «Сировинні ресурси хімічної промисловості» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Структура і зміст дисципліни містить розділи, в яких послідовно розглядаються сировинні ресурси хімічної промисловості, їх класифікація, етапи підготовки сировини до переробки та основні галузі використання сировини. Дисципліна забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань, що пов’язані з сировинною базою хімічної промисловості, її особливістю, головними напрямками раціонального використання та світовими тенденціями.

 

 

_Природоохоронне_законодавство_та_екологічне_право

_Правознавство

_Історія_хімії

_Стандартизація_і_сертифікація

_Сучасні_енергетичні_проблеми_людства

_Релігієзнавство

_Кристалохімія

_Хімічні_процеси_в_природі

_Методи_органічного_синтезу

_Лаб_практикум_з_органічного_синтезу

_Біоорганічна_хімія

_STEM-освіта

_Харчова хімія

_Хімія_гетероциклічних_сполук

_Хімія_атмосфери

_Основи_хімічної_технології

_ Координаційна_хімія

_Охорона_та_раціональне_використання_природних_ресурсів

_Біологічно_активні_сполуки

_Лабораторний_практикум_з_неорганічного синтезу

_Хімія_природних_сполук

_Олімпіадні_задачі_з_ хімії

_Хімія_високомолекулярних_сполук

_Хімія_навколишнього_середовища

_Екохімічні_технології

_Основи_хімічної_та_екотоксикології

_Статистичні_методи_в_хімії_та_екології

_Вплив_хімічно_небезпечних_речовин_на_довкілля

_Силабус_Екологія_Рослин

_Практикум_з_біоекології

_Екологія тварин

_Механізми_органічних_реакцій

_Екологія людини

_Хімія лікарських препаратів

_Методи_контролю_та_моніторингу_довкілля

_Сировинні_ресурси_хімічної_промисловості